Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny

Wymagane dokumenty:

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie pisemne, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła 18 lat, chyba że ma zezwolenie z sądu.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Dowody osobiste do wglądu.

  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec – powinien przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport. Ponadto przyszli małżonkowie składają podpisy o zapewnieniu o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty składa się miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Termin ślubu ustala się w momencie złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Nie podlega opłacie skarbowej pierwszy odpis aktu stanu cywilnego wydany przy sporządzeniu aktu.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: B.S. USTKA 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010 lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, pokój nr 5 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. (59) 8117 215 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin załatwienia sprawy:

Na miejscu przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2060 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Uwagi:

  1. Ślub można zawrzeć w każdym USC – nie ma rejonizacji.

  2. Osoba nie składa odpisu aktu urodzenia, jeżeli akt urodzenia został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa. Dowodem ustania małżeństwa jest odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 12-11-2012 12:23:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 12-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 14:23:32