Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - prowadzenie robót w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym

Załączniki:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3. Ogólny plan orintacyjny w sklai 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi  administracji architektoniczno - budowlanej.

5. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.

6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3

pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piatek od 7:30 do 15:30

Opłaty:

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym:

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy:

konto B.S. w Ustce nr 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 199)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznyc, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można złożyć w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 26-01-2016 13:21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Fleszer 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 14:55:22