Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych

Załaczniki:

a) umieszczenie w pasie drogowym reklamy

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w sklai 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem obiektu i podaniem wymiarów umieszczonego obiektu.

2. Rysunek obiektu w skali 1:50 lub 1:100 z podanymi wymiarami.

3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budoey lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

b) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem obiektu i podaniem wymiarówumieszczonego obiektu.

3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy.

4. Pełnomocnictwo, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor.

5. Zaświadzcenie o działalności gospodarczej lub wypis z rejestru Handlowego Spółki (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3

pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piatek od 7:30 do 15:30

Opłaty:

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym:

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy:

konto B.S. w Ustce nr 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 199)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznyc, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można złożyć w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 26-01-2016 13:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Fleszer 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 14:55:59