REFERAT ORGANIZACYJNY

Referat Organizacyjny

 

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno-technicznej Wójtowi, a w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

3) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,

4) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów lub stanowisk pracy,

5) przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

6) prenumerata czasopism oraz literatury fachowej,

7) prowadzenie archiwum zakładowego,

8) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz pieczęcie,

9) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

10) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

11) okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

12) prowadzenie rejestru oraz archiwizacja zarządzeń Wójta.

 1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej Komisji, a w szczególności:

1) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji, posiedzeń, spotkań rady i jej Komisji,

2) protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

3) prowadzenie rejestru uchwał Rady i jej Komisji,

4) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

5) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

6) organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji.

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz planów urlopów,

4) prowadzenie działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

6) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

7) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) opracowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

9) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,

10) prowadzenie spraw płac i ZUS pracowników Urzędu.

 1. Prowadzenie archiwum Urzędu.

 2. Współpraca przy organizacji wyborów sołtysów oraz prowadzenie spraw związanych
  z funduszami sołeckimi.

 3. Opracowywanie projektów Statutu i Regulaminu Organizacyjnego oraz ich zmian.

 4. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami ławników.

 5. Prowadzenie spraw związanych z referendum gminnym.

 6. Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.

 7. Wywieszanie obwieszczeń Wójta i innych organów.

 8. Utrzymanie czystości na terenie Urzędu.

 9. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

 10. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego.

 11. Aktualizacja strony internetowej.

 12. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:17:25