REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie i w zarząd,

2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie cen i opłat za grunty, budynki, lokale i urządzenia,

3) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

4)wykonywanie czynności technicznych i formalnych związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5) prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji,

6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

7) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

8) prowadzenie zarządu nieruchomościami wspólnymi,

9) prowadzenie procedur podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

10) administrowanie lokalami mieszkalnymi i związanymi z nimi lokalami użytkowymi,

11)prowadzenie spraw z zakresu ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

12) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarki gruntami,

13) usuwanie skutków samowoli budowlanej,

14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie czynszów regulowanych,

15) przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

16) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu miejscowego planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do planu Gminy,

17) przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń,

18) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

19) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy,

20) wydawanie decyzji dotyczących opłat planistycznych i adiacenckich wynikających z podziału nieruchomości,

21) prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej,

22)prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,

23)nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wywozu i utylizacji odpadów stałych i płynnych,

24) prowadzenie spraw dotyczących oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypisk i wylewisk,

25) zarządzanie drogami gminnymi,

26) utrzymywanie wiat przystankowych,

27) prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem sanitarnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
 • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras agresywnych,
 • współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników,
 • współpraca ze służbami doradczymi w zakresie kształcenia i wdrażania nowych rozwiązań w rolnictwie,
 • organizacja spisów rolnych,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości niestanowiących własności gminy i niebędących lasem,
 • wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 • ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
 • współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem realizacji zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemu bezpańskich psów,
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków na rozwój rolnictwa,
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie gospodarki wodnej,
 • realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony roślin,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • potwierdzanie okresów pracy w rolnictwie do pracowniczego stażu pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych.

28) prowadzenie inwestycji Gminy,

29) prowadzenie spraw dotyczących urządzeń wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypisk i wylewisk, odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, transportu zbiorowego,

30) współtworzenie programów przewidzianych przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i paliwa płynne,

31) budowa wiat przystankowych,

32) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem strategii rozwoju Gminy

33) prowadzenie studiów i diagnozowanie procesów rozwoju Gminy,

34) monitoring możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych, programów sektorowych i wszelkich innych źródeł pomocowych,

35) monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,

36) opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego obejmujących fazy zapobiegania, przygotowania, zarządzania i odbudowy,

37) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej,

38) planowanie wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym,

39) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

40) planowanie i realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej Gminy,

41) organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom,

42) tworzenie formacji obrony cywilnej,

43) współdziałanie z organami wojskowymi,

44) rejestracja przedpoborowych,

45) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym warunków do ich funkcjonowania, przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy,

46) koordynacja zadań z zakresu ppoż.,

47) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:29:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:31:48