Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie i w zarząd,

2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie cen i opłat za grunty, budynki, lokale i urządzenia,

3) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

4)wykonywanie czynności technicznych i formalnych związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5) prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji,

6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

7) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

8) prowadzenie zarządu nieruchomościami wspólnymi,

9) prowadzenie procedur podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

10) administrowanie lokalami mieszkalnymi i związanymi z nimi lokalami użytkowymi,

11)prowadzenie spraw z zakresu ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

12) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarki gruntami,

13) usuwanie skutków samowoli budowlanej,

14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie czynszów regulowanych,

15) przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

16) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu miejscowego planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do planu Gminy,

17) przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń,

18) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

19) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy,

20) wydawanie decyzji dotyczących opłat planistycznych i adiacenckich wynikających z podziału nieruchomości,

21) prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej,

22)prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,

23)nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wywozu i utylizacji odpadów stałych i płynnych,

24) prowadzenie spraw dotyczących oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypisk i wylewisk,

25) zarządzanie drogami gminnymi,

26) utrzymywanie wiat przystankowych,

27) prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem sanitarnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
 • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras agresywnych,
 • współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników,
 • współpraca ze służbami doradczymi w zakresie kształcenia i wdrażania nowych rozwiązań w rolnictwie,
 • organizacja spisów rolnych,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości niestanowiących własności gminy i niebędących lasem,
 • wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 • ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
 • współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem realizacji zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemu bezpańskich psów,
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków na rozwój rolnictwa,
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie gospodarki wodnej,
 • realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony roślin,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • potwierdzanie okresów pracy w rolnictwie do pracowniczego stażu pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych.

28) prowadzenie inwestycji Gminy,

29) prowadzenie spraw dotyczących urządzeń wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypisk i wylewisk, odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, transportu zbiorowego,

30) współtworzenie programów przewidzianych przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i paliwa płynne,

31) budowa wiat przystankowych,

32) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem strategii rozwoju Gminy

33) prowadzenie studiów i diagnozowanie procesów rozwoju Gminy,

34) monitoring możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych, programów sektorowych i wszelkich innych źródeł pomocowych,

35) monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,

36) opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego obejmujących fazy zapobiegania, przygotowania, zarządzania i odbudowy,

37) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej,

38) planowanie wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym,

39) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

40) planowanie i realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej Gminy,

41) organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom,

42) tworzenie formacji obrony cywilnej,

43) współdziałanie z organami wojskowymi,

44) rejestracja przedpoborowych,

45) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym warunków do ich funkcjonowania, przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy,

46) koordynacja zadań z zakresu ppoż.,

47) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:29:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:31:48