REFERAT PROMOCJI, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPARW SPOŁECZNYCH

Referat Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

Do zadań i kompetencji Referatu Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należy:

 1. Przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
 2. Udział w pracach nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

 3. Organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie opieki w czasie dowozu.

 4. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora szkoły, placówek oświatowych oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Wójta o powierzeniu funkcji bez konkursu.

 5. Przeprowadzanie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

 6. Przygotowywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.

 7. Przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu.

 8. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 9. Współpraca ze związkami zawodowymi.

 10. Współpraca z dyrektorami w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty.

 11. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury, sportu i świetlic wiejskich.

 12. Realizacja na obszarze Gminy zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu, w tym place zabaw.

 13. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

 14. Realizowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

 15. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

 16. Koordynacja działań związanych z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych, grantów oraz realizacji programów pomocowych przez Zespół i placówki oświatowe.

 17. Rozliczanie dotacji.

 18. Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 19. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy w formie stypendium i zasiłków szkolnych.

 20. Przydzielanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 21. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

 22. Sporządzanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego.

 23. Koordynacja i nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej.

 24. Przydzielanie godzin nauczania indywidualnego, godzin wspomagania wczesnoszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 25. Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 26. Prowadzenie i rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych.

 27. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć gospodarczych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

    28. Prowadzenie spraw zgodnie z uchwałami Rady, zarządzeniami Wójta i Regulaminem związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

    29. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi i Radzie:

 • projektu gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • projektów preliminarza wykonania gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 • sprawozdania z realizacji gminnych programów, tj.: rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania im.

    30. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów.

    31. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnych programów.

    32. Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia.

    33. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i terapeutami pracującymi w poradni leczenia uzależnień.

    34. Współpraca z obsługą finansową w zakresie realizacji działu – ochrona zdrowia, rozdziałów: przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

    35. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika.

    36. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.

    37. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    38. Bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

    39. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności leczniczej.

    40. Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia na terenie Gminy.

    41. Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, rynku pracy oraz innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

    42. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy:

 • przygotowywanie projektów folderów i innych materiałów promocyjnych Gminy i nadzór nad ich właściwym wykonaniem,
 • składanie propozycji Wójtowi dotyczących udziału w wystawach i targach krajowych i zagranicznych oraz kompletowanie i przygotowywanie materiałów prezentujących Gminę,
 • koordynacja działań związanych z rozwojem turystyki i kultury, organizowaniem imprez gminnych,
 • współpraca z organizacjami turystycznymi,
 • organizacja współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą a gminami w kraju i zagranicą,
 • bieżąca aktualizacja portalu promocyjnej strony internetowej Urzędu,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym organizowanie konferencji prasowych,
 • wyszukiwanie partnerów do współpracy,
 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

    43. Monitoring możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych funduszy na zadania Gminy.

    44. Koordynacja polegająca na stałej współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy, Referatami, Zespołami i stanowiskami Urzędu w zakresie przygotowywania SIWZ i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówienia publicznego.

    45. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych.

    46. Monitorowanie rozwiązań z zakresu zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej i koniecznego zastosowania ich w pracach jednostek gminnych.

    47. Opracowywanie stosownych regulaminów i wytycznych w zakresie zamówień publicznych.

    48. Czynności związane z możliwością pozyskania przez Gminę zewnętrznych środków finansowych.

    49. Stały monitoring programów Unii Europejskiej, sposobu ich realizacji w Polsce oraz efektywnych możliwości ich pozyskiwania.

    50. Monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji.

    51. Opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego obejmujących fazy zapobiegania, przygotowania, zarządzania i odbudow.,

    52. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej.

    53. Planowanie wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym.

    54. Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

    55. Planowanie i realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej Gminy.

    56. Organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom.

    57. Tworzenie formacji obrony cywilnej.

    58. Współdziałanie z organami wojskowymi.

    59. Rejestracja przedpoborowych.

    60. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

    61. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z przygotowaniem i stanem klęski żywiołowej.

    62. Organizacja narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji jego pracy.

    63. Ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Wojska Polskiego i Powiatowej Policji.

    64. Monitoring możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działania związane z ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną, obronnością. bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym.

    65. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków, planu ochrony przed powodzią.

    66. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego oraz obrony cywilnej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:49:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 11:07:01