Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REFERAT PROMOCJI, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPARW SPOŁECZNYCH

Referat Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

Do zadań i kompetencji Referatu Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należy:

 1. Przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
 2. Udział w pracach nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

 3. Organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie opieki w czasie dowozu.

 4. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora szkoły, placówek oświatowych oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Wójta o powierzeniu funkcji bez konkursu.

 5. Przeprowadzanie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

 6. Przygotowywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.

 7. Przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu.

 8. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 9. Współpraca ze związkami zawodowymi.

 10. Współpraca z dyrektorami w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty.

 11. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury, sportu i świetlic wiejskich.

 12. Realizacja na obszarze Gminy zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu, w tym place zabaw.

 13. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

 14. Realizowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

 15. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

 16. Koordynacja działań związanych z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych, grantów oraz realizacji programów pomocowych przez Zespół i placówki oświatowe.

 17. Rozliczanie dotacji.

 18. Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 19. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy w formie stypendium i zasiłków szkolnych.

 20. Przydzielanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 21. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

 22. Sporządzanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego.

 23. Koordynacja i nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej.

 24. Przydzielanie godzin nauczania indywidualnego, godzin wspomagania wczesnoszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 25. Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 26. Prowadzenie i rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych.

 27. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć gospodarczych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

    28. Prowadzenie spraw zgodnie z uchwałami Rady, zarządzeniami Wójta i Regulaminem związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

    29. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi i Radzie:

 • projektu gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • projektów preliminarza wykonania gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 • sprawozdania z realizacji gminnych programów, tj.: rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania im.

    30. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów.

    31. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnych programów.

    32. Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia.

    33. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i terapeutami pracującymi w poradni leczenia uzależnień.

    34. Współpraca z obsługą finansową w zakresie realizacji działu – ochrona zdrowia, rozdziałów: przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

    35. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika.

    36. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.

    37. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    38. Bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

    39. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności leczniczej.

    40. Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia na terenie Gminy.

    41. Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, rynku pracy oraz innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

    42. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy:

 • przygotowywanie projektów folderów i innych materiałów promocyjnych Gminy i nadzór nad ich właściwym wykonaniem,
 • składanie propozycji Wójtowi dotyczących udziału w wystawach i targach krajowych i zagranicznych oraz kompletowanie i przygotowywanie materiałów prezentujących Gminę,
 • koordynacja działań związanych z rozwojem turystyki i kultury, organizowaniem imprez gminnych,
 • współpraca z organizacjami turystycznymi,
 • organizacja współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą a gminami w kraju i zagranicą,
 • bieżąca aktualizacja portalu promocyjnej strony internetowej Urzędu,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym organizowanie konferencji prasowych,
 • wyszukiwanie partnerów do współpracy,
 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

    43. Monitoring możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych funduszy na zadania Gminy.

    44. Koordynacja polegająca na stałej współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy, Referatami, Zespołami i stanowiskami Urzędu w zakresie przygotowywania SIWZ i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówienia publicznego.

    45. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych.

    46. Monitorowanie rozwiązań z zakresu zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej i koniecznego zastosowania ich w pracach jednostek gminnych.

    47. Opracowywanie stosownych regulaminów i wytycznych w zakresie zamówień publicznych.

    48. Czynności związane z możliwością pozyskania przez Gminę zewnętrznych środków finansowych.

    49. Stały monitoring programów Unii Europejskiej, sposobu ich realizacji w Polsce oraz efektywnych możliwości ich pozyskiwania.

    50. Monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji.

    51. Opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego obejmujących fazy zapobiegania, przygotowania, zarządzania i odbudow.,

    52. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej.

    53. Planowanie wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym.

    54. Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

    55. Planowanie i realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej Gminy.

    56. Organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom.

    57. Tworzenie formacji obrony cywilnej.

    58. Współdziałanie z organami wojskowymi.

    59. Rejestracja przedpoborowych.

    60. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

    61. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z przygotowaniem i stanem klęski żywiołowej.

    62. Organizacja narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji jego pracy.

    63. Ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Wojska Polskiego i Powiatowej Policji.

    64. Monitoring możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działania związane z ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną, obronnością. bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym.

    65. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków, planu ochrony przed powodzią.

    66. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego oraz obrony cywilnej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:49:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 11:07:01