Stypendia socjalne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2016/2017

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 października 2015 r. uległa zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 456 zł do 514 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1058)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)

 

Termin składania wniosków

1. Uczniowie szkół – od 22 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.

2. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – od 22 sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r.

 

Wysokość stypendium szkolnego:

A. W okresie 01.09.2016 r. - 31.10.2016 r. wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięcznie.

B. Od 01.11.2016 r. wynosi od 99,20 do 248 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm) w miesiącu sierpniu Rada Gminy Smołdzino przystąpi do uchwalenia aktualnego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76 – 214 Smołdzino

Sekretariat – pokój nr 12

 

Składający wniosek:

1. Rodzice albo pełnoletni uczeń (pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica).

2. Dyrektor kolegium pracowników służb społecznych.

 

Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujący odpowiednio  obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (tj. do 18 roku życia).

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku życia).

 

Pomoc o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.

2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym organizowanych w szkole.

3. Studentom szkół wyższych i licencjackich.

4. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w/w przepisach.

5. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

6. Uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Smołdzino.

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

· z tytułu stosunku pracy;

· z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

· z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;

· zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów z innych tytułów.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą.

5. Zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.

6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. W przypadku pobierania innego stypendium ze środków publicznych – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium oraz okresie, na który zostało przyznane.

 

UWAGA!

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko zobowiązane są do złożenia odrębnych wniosków na każde dziecko. W tym przypadku dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny dołącza się do 1 wniosku.

3. W przypadku oświadczeń wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Zgodnie z art.8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

· śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

· klęski żywiołowej

· kradzieży z włamaniem

· nagłej choroby w rodzinie ucznia

· innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia:

· w przypadku śmierci rodzica lub prawnego opiekuna – kopia aktu zgonu członka rodziny;

· w przypadku pożaru - zaświadczenie Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej;

· w przypadku kradzieży – zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ ścigania o wszczęciu postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia;

· w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej;

· w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby – dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia.

Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 

 

Formularze dokumentów do pobrania poniżej w pliku załącznika

Załączniki do pobrania

1 Oświadczenie bezrobotnego.doc (DOC, 12KB) 2016-07-21 13:15:13 168 razy
2 Oświadczenie bezrobotnego.pdf (PDF, 58KB) 2016-07-21 13:15:13 152 razy
3 Wniosek stypendium szkolne.doc (DOC, 40KB) 2016-07-21 13:14:42 190 razy
4 Wniosek stypendium szkolne.pdf (PDF, 37KB) 2016-07-21 13:14:42 192 razy
5 Wniosek zasiłek szkolny.doc (DOC, 20KB) 2016-07-21 13:14:42 159 razy
6 Wniosek zasiłek szkolny.pdf (PDF, 71KB) 2016-07-21 13:14:42 160 razy
7 Upoważnienie wnioskodawcy.doc (DOC, 11KB) 2016-07-21 13:14:42 175 razy
8 Upoważnienie wnioskodawcy.pdf (PDF, 41KB) 2016-07-21 13:14:42 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 21-07-2016 13:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 21-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 18-08-2016 13:57:11