Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2016/2017

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 października 2015 r. uległa zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 456 zł do 514 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1058)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)

 

Termin składania wniosków

1. Uczniowie szkół – od 22 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.

2. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – od 22 sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r.

 

Wysokość stypendium szkolnego:

A. W okresie 01.09.2016 r. - 31.10.2016 r. wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięcznie.

B. Od 01.11.2016 r. wynosi od 99,20 do 248 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm) w miesiącu sierpniu Rada Gminy Smołdzino przystąpi do uchwalenia aktualnego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76 – 214 Smołdzino

Sekretariat – pokój nr 12

 

Składający wniosek:

1. Rodzice albo pełnoletni uczeń (pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica).

2. Dyrektor kolegium pracowników służb społecznych.

 

Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujący odpowiednio  obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (tj. do 18 roku życia).

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku życia).

 

Pomoc o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.

2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym organizowanych w szkole.

3. Studentom szkół wyższych i licencjackich.

4. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w/w przepisach.

5. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

6. Uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Smołdzino.

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

· z tytułu stosunku pracy;

· z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

· z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;

· zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów z innych tytułów.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą.

5. Zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.

6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. W przypadku pobierania innego stypendium ze środków publicznych – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium oraz okresie, na który zostało przyznane.

 

UWAGA!

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko zobowiązane są do złożenia odrębnych wniosków na każde dziecko. W tym przypadku dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny dołącza się do 1 wniosku.

3. W przypadku oświadczeń wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Zgodnie z art.8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

· śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

· klęski żywiołowej

· kradzieży z włamaniem

· nagłej choroby w rodzinie ucznia

· innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia:

· w przypadku śmierci rodzica lub prawnego opiekuna – kopia aktu zgonu członka rodziny;

· w przypadku pożaru - zaświadczenie Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej;

· w przypadku kradzieży – zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ ścigania o wszczęciu postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia;

· w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej;

· w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby – dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia.

Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 

 

Formularze dokumentów do pobrania poniżej w pliku załącznika

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie bezrobotnego.doc (DOC, 12KB) 2016-07-21 13:15:13 176 razy
2 Oświadczenie bezrobotnego.pdf (PDF, 58KB) 2016-07-21 13:15:13 158 razy
3 Wniosek stypendium szkolne.doc (DOC, 40KB) 2016-07-21 13:14:42 196 razy
4 Wniosek stypendium szkolne.pdf (PDF, 37KB) 2016-07-21 13:14:42 198 razy
5 Wniosek zasiłek szkolny.doc (DOC, 20KB) 2016-07-21 13:14:42 165 razy
6 Wniosek zasiłek szkolny.pdf (PDF, 71KB) 2016-07-21 13:14:42 166 razy
7 Upoważnienie wnioskodawcy.doc (DOC, 11KB) 2016-07-21 13:14:42 181 razy
8 Upoważnienie wnioskodawcy.pdf (PDF, 41KB) 2016-07-21 13:14:42 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 21-07-2016 13:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 21-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 18-08-2016 13:57:11