Stypendia socjalne w roku szkolnym 2017/2018

STYPENDIA SOCJALNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Termin składania wniosków:

1.Uczniowie szkół – od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

2.Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, 76 – 214 Smołdzino

Sekretariat – pokój nr 12 lub pokój nr 15

 

Składający wniosek:

1. Rodzice lub pełnoletni uczeń (pełnoletni uczeń składa wniosek w swoim imieniu lub upoważnia

rodzica).

2. Dyrektor kolegium pracowników służb społecznych.

3. Dyrektor szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

 

Wysokość stypendium szkolnego:

1. W okresie 01.09.2017 r. - 31.10.2017 r. wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

2. Od 01.11.2017 r. wynosi od 104,00 zł do 260,00 zł miesięcznie.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

 

Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży

i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,

nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży

i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku życia).

 

 

Pomoc o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.

2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale

przedszkolnym organizowanym w szkole.

3. Studentom szkół wyższych i licencjackich.

4. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji,

kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych osiemnastokrotności kwoty,

o której mowa w w/w przepisach.

5. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

6. Uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Smołdzino.

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku:

- z tytułu stosunku pracy;

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów z innych tytułów.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie lub

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób

prowadzących działalność gospodarczą.

5. Zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.

6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. W przypadku pobierania innego stypendium ze środków publicznych – zaświadczenie lub

oświadczenie o wysokości stypendium oraz okresie, na który zostało przyznane.

 

UWAGA !

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani

niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko zobowiązane są do

złożenia odrębnych wniosków na każde dziecko. W tym przypadku dokumenty potwierdzające

sytuację materialną rodziny dołącza się do 1 wniosku.

3. W przypadku oświadczeń wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenie

wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

- klęski żywiołowej

- kradzieży z włamaniem

- nagłej choroby w rodzinie ucznia

- innych, szczególnych okoliczności

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia:-w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego – kopia aktu zgonu;

- w przypadku pożaru – zaświadczenie Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub

instytucji ubezpieczeniowej;

- w przypadku kradzieży – zaświadczenie wystawione przez organ ścigania o wszczęciu

postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia;

- w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości lub

instytucji ubezpieczeniowej;

- w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby – dokumenty poświadczające

wystąpienie zdarzenia.

 

Wysokość zasiłku szkolnego:

Wrzesień – październik 2017 r. - maksymalna wysokość zasiłku wynosi 620 zł.

Od 1 listopada 2017 r. - maksymalna wysokość zasiłku wynosi 650 zł.

 

 

Formularze dokumentów do pobrania poniżej w pliku załącznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Upoważnienie wnioskodawcy.doc (DOC, 11KB) 2017-07-24 09:34:50 126 razy
2 Upoważnienie wnioskodawcy.pdf (PDF, 41KB) 2017-07-24 09:34:50 121 razy
3 Oświadczenie bezrobotnego.doc (DOC, 11KB) 2017-07-24 09:34:32 129 razy
4 Oświadczenie bezrobotnego.pdf (PDF, 39KB) 2017-07-24 09:34:32 113 razy
5 Wniosek stypendium szkolne.doc (DOC, 40KB) 2017-07-24 09:34:32 169 razy
6 Wniosek stypendium szkolne.pdf (PDF, 37KB) 2017-07-24 09:34:32 145 razy
7 Wniosek zasiłek szkolny.doc (DOC, 19KB) 2017-07-24 09:34:32 122 razy
8 Wniosek zasiłek szkolny.pdf (PDF, 57KB) 2017-07-24 09:34:32 113 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 24-07-2017 09:34:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 24-07-2017 09:37:10