Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2017/2018

STYPENDIA SOCJALNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Termin składania wniosków:

1.Uczniowie szkół – od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

2.Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, 76 – 214 Smołdzino

Sekretariat – pokój nr 12 lub pokój nr 15

 

Składający wniosek:

1. Rodzice lub pełnoletni uczeń (pełnoletni uczeń składa wniosek w swoim imieniu lub upoważnia

rodzica).

2. Dyrektor kolegium pracowników służb społecznych.

3. Dyrektor szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

 

Wysokość stypendium szkolnego:

1. W okresie 01.09.2017 r. - 31.10.2017 r. wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

2. Od 01.11.2017 r. wynosi od 104,00 zł do 260,00 zł miesięcznie.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

 

Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży

i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,

nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży

i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku życia).

 

 

Pomoc o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.

2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale

przedszkolnym organizowanym w szkole.

3. Studentom szkół wyższych i licencjackich.

4. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji,

kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych osiemnastokrotności kwoty,

o której mowa w w/w przepisach.

5. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

6. Uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Smołdzino.

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku:

- z tytułu stosunku pracy;

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów z innych tytułów.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie lub

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób

prowadzących działalność gospodarczą.

5. Zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.

6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. W przypadku pobierania innego stypendium ze środków publicznych – zaświadczenie lub

oświadczenie o wysokości stypendium oraz okresie, na który zostało przyznane.

 

UWAGA !

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani

niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko zobowiązane są do

złożenia odrębnych wniosków na każde dziecko. W tym przypadku dokumenty potwierdzające

sytuację materialną rodziny dołącza się do 1 wniosku.

3. W przypadku oświadczeń wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenie

wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

- klęski żywiołowej

- kradzieży z włamaniem

- nagłej choroby w rodzinie ucznia

- innych, szczególnych okoliczności

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia:-w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego – kopia aktu zgonu;

- w przypadku pożaru – zaświadczenie Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub

instytucji ubezpieczeniowej;

- w przypadku kradzieży – zaświadczenie wystawione przez organ ścigania o wszczęciu

postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia;

- w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości lub

instytucji ubezpieczeniowej;

- w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby – dokumenty poświadczające

wystąpienie zdarzenia.

 

Wysokość zasiłku szkolnego:

Wrzesień – październik 2017 r. - maksymalna wysokość zasiłku wynosi 620 zł.

Od 1 listopada 2017 r. - maksymalna wysokość zasiłku wynosi 650 zł.

 

 

Formularze dokumentów do pobrania poniżej w pliku załącznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Upoważnienie wnioskodawcy.doc (DOC, 11KB) 2017-07-24 09:34:50 140 razy
2 Upoważnienie wnioskodawcy.pdf (PDF, 41KB) 2017-07-24 09:34:50 134 razy
3 Oświadczenie bezrobotnego.doc (DOC, 11KB) 2017-07-24 09:34:32 144 razy
4 Oświadczenie bezrobotnego.pdf (PDF, 39KB) 2017-07-24 09:34:32 128 razy
5 Wniosek stypendium szkolne.doc (DOC, 40KB) 2017-07-24 09:34:32 185 razy
6 Wniosek stypendium szkolne.pdf (PDF, 37KB) 2017-07-24 09:34:32 159 razy
7 Wniosek zasiłek szkolny.doc (DOC, 19KB) 2017-07-24 09:34:32 136 razy
8 Wniosek zasiłek szkolny.pdf (PDF, 57KB) 2017-07-24 09:34:32 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 24-07-2017 09:34:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 24-07-2017 09:37:10