2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Smołdzino 2018-10-09 11:28:31
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty 2018-10-09 11:23:05
Uchwała Nr LI/306/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" 2018-10-09 11:19:18
Uchwała Nr LI/305/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo 2018-10-09 11:15:42
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok 2018-10-09 11:13:25
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2018-10-09 11:10:39
Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024 2018-10-09 11:07:20
Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-09 11:04:45
Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-21 11:22:44
Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-06 14:25:51
Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino 2018-08-06 14:24:44
Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 2018-08-06 14:23:53
Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-11 09:57:19
Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie 2018-07-11 09:56:24
Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 w trybie przetargu nieograniczonego 2018-06-27 10:58:50
Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino 2018-06-27 10:58:08
Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr 55/57 położonej w obrębie Łokciowe 2018-06-27 10:57:29
Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-06-27 10:56:48
Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-27 10:55:48
Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino 2018-06-08 11:23:36
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych 2018-06-08 11:22:41
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania 2018-06-08 11:21:51
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 2018-06-08 11:19:27
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok 2018-06-08 11:17:41
Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok 2018-06-08 10:42:04
Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2018-06-08 10:41:20
Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2017 2018-06-08 10:40:36
Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 2018-06-08 10:39:36
Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie na remont strażnicy (remizy) 2018-06-08 10:38:16
Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-08 10:37:22
Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-06-08 10:36:19
Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-06-08 10:35:08
Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy Smołdzono z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-05-17 10:01:42
Uchwała Nr XLV/275/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-05-17 10:00:43
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-27 13:55:42
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-27 13:54:46
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 2018-04-27 13:53:39
Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rayd Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino 2018-04-27 13:52:49
Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino 2018-04-27 13:51:08
Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" 2018-04-27 13:50:01
Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-04-27 13:49:13
Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino 2018-04-27 13:48:19
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-03-15 13:54:53
Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2018-03-15 13:53:46
Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." 2018-03-15 13:53:05
Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 2018-03-15 13:51:47
Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. 2018-03-15 13:50:51
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok 2018-03-15 13:50:04
Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok 2018-03-15 13:49:13
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku 2018-03-15 13:47:53
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 13:47:11
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-15 13:46:28
Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku 2018-03-15 13:45:48
Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 2018-03-15 13:45:04
Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-15 13:44:15
Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/339/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego 2018-01-26 12:45:25
Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino 2018-01-26 12:44:39
Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 2018-01-26 12:43:57
Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-01-26 12:43:21
Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 2018-01-26 12:42:27
Uchwała Nr XLII/248/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-26 12:41:17