Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino. Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie.
 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Smołdzino, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Smołdzino w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.


Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie Gminy Smołdzino odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Wójtowi Gminy Smołdzino, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, sprawozdanie zerowe.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru – 50,00 zł

 • za zmianę wpisu – 25,00 zł

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Smołdzino nr 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

 

Tryb odwoławczy:
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 01.06.2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem:

 • odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Postępowania wszczęte po 31.05.2017 r.:

 • odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


Poniżej do pobrania:

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
 


 

Załączniki do pobrania

1 wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.doc (DOC, 17KB) 2018-02-13 11:04:19 77 razy
2 oświadczenie.doc (DOC, 15KB) 2018-02-13 11:04:19 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 13-02-2018 11:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopiniak 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 14:58:12