Awans zawodowy nauczycieli

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie.

  3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego- oryginał lub potwierdzona kopia.

  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Smołdzino, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od7.30 do 15.30

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2018 13:08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 16-02-2018 13:00:46