Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa

3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3

pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty:

Wydanie decyzji - 107,00 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury, lub jego odpisu, wypisu, lub kopii - 17,00 zł

Poświadczenie zgodności z oryginałem kopii przedłożonego pełnomocnictwa - 5,00 zł

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" lub "Opłata skarbowa za decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego".

Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, czynności niepodlegające opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ww. ustawy i zgodnie z IV. kol. 4 wykazu stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

 Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy:

B.S. Ustka 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,poz. 199, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1275 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

Na wydane, w toku postępowania, postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jan Pawła II 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

W przypadku nie wydania decyzji, opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek wnioskodawcy.

Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty, opłata nie podlega zwrotowi.

Załączniki do pobrania

1 28_03_2018_10_01_38_wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.odt (ODT, 17KB) 2018-03-28 10:01:38 93 razy
2 wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (PDF, 54KB) 2018-03-28 10:01:38 112 razy
3 wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.odt (ODT, 11KB) 2011-05-30 14:31:55 599 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 30-05-2011 14:31:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Łukaszewicz 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 28-03-2018 10:01:38