Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

· wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

· tytuł prawny władania nieruchomością (ksero aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów poświadczony przez właściwy organ),

· zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,

· rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej wniosek nie podlega opłacie.

- 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne z góry, na rachunek organu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na wydaną decyzje służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

· zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,

· wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego lub rezerwaty przyrody wymaga

uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

· zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Inspektor ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych, tel. (59) 8117215 wew. 124

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 151 poz. 1220 ze zmianami: MP z 2009 r., Nr 69, poz. 894; Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, Ministra 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804).

 

Poniżej w pliku załącznika do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Załączniki do pobrania

1 Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew.odt (ODT, 10KB) 2011-05-31 15:11:54 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 31-05-2011 15:11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Dyńka 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 05-01-2016 13:52:00