Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
  • tytuł prawny władania nieruchomością (ksero aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów poświadczony przez właściwy organ),
  •  zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,
  •  rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Opłaty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) wniosek nie podlega opłacie,

- 17,00 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

· zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,

· wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego lub rezerwaty przyrody wymaga

uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

· zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Osoba załatwiająca sprawę:

Inspektor ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych, tel. (59) 8117215 wew. 124

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

 

Poniżej w pliku załącznika do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Załączniki do pobrania

1 Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew.odt (ODT, 10KB) 2011-05-31 15:11:54 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 31-05-2011 15:11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Dyńka 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 15:00:07