Wybory ławników (na kadencję 2012 – 2015)
 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Gminy Smołdzino powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym.
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku ustalił, że Rada winna wybrać 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku ( w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ).
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy Smołdzino powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Gminy Smołdzino w Urzędzie Gminy Smołdzino, pokój nr 10 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, pokój nr 12.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 06-06-2011 07:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 14-06-2011 12:03:44