Dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Urzędzie Gminy Smołdzino w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 3 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Gminy Smołdzino osobiście, telefonicznie (59/8117215) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pocztą elektroniczną.

Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząć od pierwszego dnia miesiąca następiującego po dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.


          Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych, pok. nr 10, tel. (59) 8117215 wew. 109

 

Inne informacje:

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wysokość  dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/miesiąc;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają Gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

        - w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy osoby wnioskującej,

        - w formie przelewu bankowego przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa  kompleksowa lub umowa sprzedaży energii  elektrycznej,

        - w formie gotówkowej.

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania poniżej w pliku załącznika.

Załączniki do pobrania

1 WNIOSEK.odt (ODT, 30KB) 2016-01-22 11:25:46 314 razy
2 WNIOSEK.pdf (PDF, 29KB) 2014-01-30 14:48:58 259 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 30-01-2014 14:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Janulewicz-Szczypior 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 13-02-2018 14:23:35