Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Urzędzie Gminy Smołdzino w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 3 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Gminy Smołdzino osobiście, telefonicznie (59/8117215) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pocztą elektroniczną.

Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząć od pierwszego dnia miesiąca następiującego po dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.


          Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych, pok. nr 10, tel. (59) 8117215 wew. 109

 

Inne informacje:

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wysokość  dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/miesiąc;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają Gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

        - w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy osoby wnioskującej,

        - w formie przelewu bankowego przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa  kompleksowa lub umowa sprzedaży energii  elektrycznej,

        - w formie gotówkowej.

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania poniżej w pliku załącznika.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK.odt (ODT, 30KB) 2016-01-22 11:25:46 380 razy
2 WNIOSEK.pdf (PDF, 29KB) 2014-01-30 14:48:58 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 30-01-2014 14:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Janulewicz-Szczypior 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 13-02-2018 14:23:35