Kontrole

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 05.09.2018-11.01.2019 przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2019-01-28 11:34:04
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie 2018-04-09 12:00:17
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie 2018-04-09 11:55:59
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku 2017-07-25 13:58:01
Protokół kontroli miejsca wykorzystywanego do kąpieli (Czołpino) przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Słupsku 2017-07-20 11:42:08
Kontrola realizacji umowy na organizację robót publicznych przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 2017-06-01 10:40:36
Kontrola realizacji umowy na organizację stażu dla osoby bezrobotnej przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 2017-06-01 10:38:37
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego dot. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino sprawdzającej realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków 2017-06-01 09:32:59
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli w Radzie Gminy Smołdzino - sprawdzenie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków 2017-05-31 13:05:14
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2016-10-27 09:43:52
Protokół kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i z ustawy o dowodach osobistych 2015-12-10 10:54:03
Protokół kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy 2015-12-10 10:51:49
Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015-06-23 09:12:34
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli p.n. "Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych" 2015-06-22 11:15:40
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15.12.2014-27.03.2015 przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z wystąpieniem pokontrolnym i odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne 2015-03-30 09:45:34
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 1-12 grudnia 2014 przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2014-12-19 11:47:16
Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Słupsku 2014-12-12 12:17:04
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014-12-12 09:37:40
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy 2014-12-12 09:26:56
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2014-06-04 12:16:49
Protokoły z kontroli realizacji umowy stażowej 2013-11-12 11:11:04
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Smołdzino 2013-02-27 13:33:27
Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2012-11-08 13:50:00
Protokół kontroli problemowej - Oczyszczalnia ścieków w Smołdzinie 2011-11-23 08:33:35
Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino w dniach od 5 do 19 maja 2011r. 2011-07-20 13:34:37
Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Smołdzino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2011-03-24 13:50:41
Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Smołdzino i jednostkach podległych Gminie 2011-03-15 13:21:37