Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130189-2011 z dnia 2011-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Odpady komunalne gromadzone selektywnie obejmują: - opakowania ze szkła gospodarczego - opakowania z tworzyw sztucznych - skratki z oczyszczalni ścieków - odpady komunalne z cmentarzy komunalnych Zbieranie i wywóz wyselekcjonowanych...
Termin składania ofert: 2011-05-13

Smołdzino: Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania
Numer ogłoszenia: 157833 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130189 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 8 117 265, faks 59 8 117 355.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odpady komunalne gromadzone selektywnie obejmują: - opakowania ze szkła gospodarczego - opakowania z tworzyw sztucznych - skratki z oczyszczalni ścieków - odpady komunalne z cmentarzy komunalnych Zbieranie i wywóz wyselekcjonowanych odpadów z pojemników Wykonawcy: a) 27 pojemników na szkło rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy); b) 28 pojemników na tworzywa sztuczne rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy); c) 1 pojemnik na odpady z oczyszczalni ścieków ( skratki) w Smołdzinie d) 4 pojemniki na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ