Smołdzino: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino - Kolonia.
Numer ogłoszenia: 139459 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino - Kolonia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino będzie polegało na: 1) przeanalizowaniu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino, wykonanego w skali 1:10 000 w granicach objętych zmianą wg załącznika graficznego do uchwały; 2) opracowaniu ekofizjografii dla obszaru objętego zmianą; 3) opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko; 4) analizie przeprowadzenia procedury formalno - prawnej /uzgodnienia, opiniowanie, wyłożenie z propozycją ich rozpatrzenia zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 5) przygotowania niezbędnych materiałów oraz zawiadomień i wniosków o uzgodnienie projektu studium; 6) wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień; 7) wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu: - uczestnictwo w spotkaniach publicznych - udział w posiedzeniach i spotkaniach z mieszkańcami oraz Komisjach Rady Gminy - rozpatrzenia uwag wniesionych po wyłożeniu projektu zmiany studium w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania 8) przedstawienia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, 9) innych prac wymienionych w projekcie umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1. Jeżeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania studium i miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu, czas niezbędny do ich sporządzenia, 2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uzyskanie przez niego dokumentów formalnych - prawnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy terminy ustawowe, o czas przekroczenia terminu ustawowego, 3. W przypadku obowiązku ponowienia uzgodnień wynikających z rozpatrywania uwag, o których mowa w pkt. 13 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), o okres niezbędny na ponowienie w/w czynności jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy. 4. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę sytuacji opisanych w ust.1, w dacie ich wystąpienia ze wskazanych przyczyn oraz z podaniem daty ich ponownego podjęcia, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu umownego są bezskuteczne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie