Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140181-2011 z dnia 2011-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Studium wykonalności dla w/w projektu powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 dla, dostępnymi na stronie internetowej w/w Departamentu.
Termin składania ofert: 2011-05-25

Smołdzino: Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI - (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności
Numer ogłoszenia: 184011 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140181 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI - (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Studium wykonalności dla w/w projektu powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 dla, dostępnymi na stronie internetowej w/w Departamentu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.40.00-8, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ