Smołdzino: Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.
Numer ogłoszenia: 152369 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie. 1) Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum zlokalizowana jest przy ul. Bohaterów Warszawy 48 na działce nr 575. 2) W związku ze specyfiką obiektu konieczne jest wykonanie całości zamierzenia inwestycyjnego pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie. 3) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych: Etap I: - Konstrukcja dachu, pokrycie dachu - Posadzki sali gimnastycznej - Wykonanie okładzin ścian i stropów - Montaż stolarki okiennej - Montaż stolarki drzwiowej - Roboty malarskie - Instalacja elektryczna - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej -montaż przewodów i podejść z pvc - Montaż instalacji wodociągowej - montaż przewodów i podejść Etap II: - Wykonanie posadzki w części zaplecza socjalnego - Wykonanie ścianek działowych (częściowa rozbiórka ścianek i zamurowania) -zaplecze socjalne - Schody zewnętrzne - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych - Dostawa i montaż elementów wyposażenia hali gimnastycznej - Montaż urządzeń sanitarnych - Montaż zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów - Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 4) Usługa nadzoru inwestorskiego przy dokończeniu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino obejmowała będzie realizację następujących obowiązków: 1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania. 2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji. 3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań w imieniu Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Przekazanie placu budowy. 5.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych przez wykonawcę robót . 6. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 7. Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego; 8. Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie. 9. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę; 10. Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 11.Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową; 12. Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowlanych; 13. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym; 14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 15.Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę; 16. Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; 17. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 18. Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia; 19. Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy; 20. Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru; 21. Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób; 22. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego; 23. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 24. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym umową lub projektem bądź przepisami BHP; 25. Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy; 26. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy; 27. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 28. Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót; 29. Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 30. Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji; 31. Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót); 32. Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego; 33. Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację powyższych czynności. 34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). B. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie. 1) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych: a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m): podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa - nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) - Typ włókna: monofil - Skład chemiczny włókna: polietylen - Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - Gęstość trawy: min. 97.000 włókien na m2 - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek- 2 sztuki b) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: I sposób* - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: I sposób*: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka c) Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). d) Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). e) Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). f) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) g) Budowa budynku sanitarno-szatniowego 2) Usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie obejmowała będzie realizację następujących obowiązków: 1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania. 2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji. 3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań w imieniu Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Przekazanie placu budowy. 5.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych przez wykonawcę robót . 6. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 7. Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego; 8. Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie. 9. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę; 10. Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 11. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową; 12.Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowlanych; 13. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym; 14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 15. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę; 16. Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; 17. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 18.Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia; 19. Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy; 20. Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru; 21. Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób; 22. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego; 23. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 24. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym umową lub projektem bądź przepisami BHP; 25. Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy; 26. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy; 27. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 28. Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót; 29. Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 30. Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji; 31. Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót); 32. Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego; 33. Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację powyższych czynności. 34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Zmiana terminu świadczenia usług: a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) - b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie