Smołdzino: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino
Numer ogłoszenia: 315861 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem niniejszego zamówienia zgodnie z: a) wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 późn. zm.); b) wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). c) wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 roku Nr 118 poz. 1233) oraz innymi stosownymi rozporządzeniami w tym zakresie; d) uchwałą Nr XIII 123 2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino. IV.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem niniejszego zamówienia: 1) sporządzenie dla projektu zmiany studium, prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zmianami); 2) opracowanie projektu zmiany Studium (część tekstowa i graficzna) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:10 000, 3) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 4) przygotowanie projektów pism i dokumentów w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich koniecznych wniosków, opinii i uzgodnień, w tym również wzorów ogłoszeń i obwieszczeń; 5) przygotowanie materiałów do dyskusji publicznej oraz dla Rady Gminy, na które złożą się projekt uchwały, załączniki, uzasadnienia w wersji graficznej i opisowej na nośniku elektronicznym i w wersji papierowej; 6) przygotowanie stosownych materiałów planistycznych w niezbędnych ilościach kopii dla czynności formalnych związanych z opracowaniem projektu studium; 7) wykonania projektów, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) udział w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem Gminy i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej; 9) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu: a) tekstu zmiany studium w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej wraz z pomniejszonymi rysunkami w kolorze; b) 5 kompletów rysunków studium w skali mapy w kolorze, w tym jeden egzemplarz laminowany do prezentacji + jeden egzemplarz czarno - biały; c) tekstu i rysunków w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egz. w formatach: plt, cdr (w wersji nie wyższej niż 11.0), dxf, dwg lub innym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym; IV.3.Wymagania techniczne dot. przedmiotu niniejszego zamówienia: 1) mapę do opracowania zmiany studium zabezpiecza Wykonawca; 2) kopię mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233), Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a jej koszt zawiera się w cenie oferty przetargowej; 3) projekt zmiany studium powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) w studium należy obowiązkowo określić elementy zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementy zalecone przez Zamawiającego oraz wszystkie inne w zależności od potrzeb dla danego obszaru. IV.4. Gmina Smołdzino posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmenty m. Smołdzino OSIEDLE OGRODY zatwierdzony Decyzją Pełniącego Funkcję Organów Gminy Smołdzino z dnia 02.03.2000r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 35, poz. 216 z 2000r., -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las zatwierdzony Uchwałą Nr XIV 19 2004r. ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 18, poz. 369 z dnia 28 lutego 2005r. -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Smołdzino, gmina Smołdzino zatwierdzony Uchwałą Nr VIII 66 2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2011r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 132, poz. 2632 z dnia 17 października 2011r. Zamawiający zapewnia materiały wyjściowe w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) Jeżeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania studium i miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu, czas niezbędny do ich sporządzenia, b) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uzyskanie przez niego dokumentów formalnych - prawnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy terminy ustawowe, o czas przekroczenia terminu ustawowego, c) W przypadku obowiązku ponowienia uzgodnień wynikających z rozpatrywania uwag, o których mowa w pkt. 13 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), o okres niezbędny na ponowienie w/w czynności jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy. d) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę sytuacji opisanych w ust.1, w dacie ich wystąpienia ze wskazanych przyczyn oraz z podaniem daty ich ponownego podjęcia, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu umownego są bezskuteczne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie