Smołdzino: Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania
Numer ogłoszenia: 35821 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15843 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Odpady komunalne gromadzone selektywnie obejmują: a) opakowania ze szkła gospodarczego b) opakowania z tworzyw sztucznych c) odpady komunalne d) odpady komunalne z cmentarzy komunalnych 2. Zbieranie i wywóz wyselekcjonowanych odpadów z pojemników Wykonawcy: a) 26 pojemników na szkło rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy); b) 30 pojemników na tworzywa sztuczne rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy); c) 2 pojemniki typu SM-1100 na odpady komunalne d) 2 pojemniki typu SM-1100 na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej; e) 2 pojemniki typu SPW-1 na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie oraz w Gardnie Wielkiej. 3. Wywóz odpadów następuje zależnie od potrzeb w terminie 2 dni od wezwania telefonicznego lub pisemnego przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników we właściwym stanie technicznym i higienicznym tj. wykonywać dezynfekcje minimum raz w miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 2 dni od wezwania oraz oczyszczania miejsc postoju pojemników. 5. Odpady zgromadzone powstające w trakcie realizacji przedmiotowej usługi należy wywozić do miejsc zagospodarowania odpadów. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu świadczenia usług: a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi. 2. Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 lit. a)-b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ