Smołdzino: Zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino.
Numer ogłoszenia: 35057 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Gardna Wielka - Samochód nr 1: -samochód ciężki pożarniczy typu GCBA; -samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy; -zarejestrowany na terenie Polski lub posiadać wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju; - gwarancja min. 12 miesięcy; - rok produkcji: nie starszy niż 1993 r.; - silnik wysokoprężny, moc silnika min 180 KM; - kolor samochodu czerwony, samochód wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową wg obowiązujących przepisów; - samochód musi posiadać kabinę jednomodułową min. 6 osobową z ogrzewaniem postojowym - po bokach pojazdów schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi (antypyłowe oraz bryzoszczelne); - dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy; - zbiornik na wodę o pojemności min. 5000 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie; - zbiornik środka pianotwórczego min. 500 litrów; - autopompa o wydajności min. 2400 l/min; - samochód wyposażony w linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym; - wspomaganie kierownicy; - napęd 4x2 lub 4x4; - koła tylne bliźniacze; - skrzynia biegów manualna; - zestaw sprawnych akumulatorów; - lusterka boczne; - obrotomierz; - wentylacja kabiny; - fotel kierowcy z regulacją; - przebieg auta nie więcej niż 60 tys. km; - uchwyty na cztery sztuki aparatów tlenowych obrotowo wysuwane; - podwozie samochodu oczyszczone i zakonserwowane; - kierownica fabrycznie nowa zamontowana po lewej stronie samochodu. - w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy; samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, oferent musi dołączyć kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kartę pojazdu, aktualne badania techniczne pojazdu na terytorium kraju, tłumaczenie dokumentów, - do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu samochodu , z lewej i prawej strony samochodu, a także wnętrza pojazdu); Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od kupna przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. Część II: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Smołdzino - Samochód nr 2: - średni pożarniczy typu GBA; - sprawny technicznie - aktualne badania techniczne, bezwypadkowy; - zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju; - gwarancja: min 12 miesięcy; - rok produkcji: nie starszy niż 1999 r.; - przebieg auta nie więcej niż 75 tys. km; - silnik wysokoprężny, moc silnika min 162 KW, poj. silnika min.5400 cm; - napęd 4x2 z blokadą mostu; - kolor czerwony, stan bez ubytków lakierniczych; - sygnały świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu; - kabina dwumodułowa w układzie 2+4; - skrzynia biegów manualna lub automatyczna; - po bokach pojazdu schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi (antypyłowe oraz bryzoszczelne); - dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy; - zbiornik na wodę o pojemności min. 2100 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie; - autopompa dwustopniowa - wysokie i niskie ciśnienie; - drabina; - 2 linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym min. 40 metrów; - wspomaganie kierownicy; - norma spalin min EURO 3; - koła tylne bliźniacze; - zestaw sprawnych akumulatorów; - lusterka zewnętrzne podgrzewane; - obrotomierz; - wentylacja kabiny; - fotel kierowcy z regulacją; - uchwyty na cztery sztuki aparatów tlenowych obrotowo wysuwane; - podwozie samochodu oczyszczone i zakonserwowane; - kierownica fabrycznie nowa zamontowana po lewej stronie samochodu; - pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy oraz w kabinie załogi; - ABS i ASR; - halogeny przeciwmgielne; - maszt oświetleniowy; - w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy; samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, oferent musi dołączyć kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kartę pojazdu, aktualne badania techniczne pojazdu na terytorium kraju, tłumaczenie dokumentów; - do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu samochodu, z lewej i prawej strony samochodu, a także wnętrza pojazdu). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od kupna przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 2) do oferty należy dołączyć charakterystykę pojazdu oraz dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu pojazdu (przedział lokalizacji autopompy), z lewej i prawej strony pojazdu (dodatkowo zdjęcia lewej i prawej strony z odsłoniętymi roletami), a także wnętrza pojazdu;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od kupna przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Gardna Wielka - Samochód nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Smołdzino - Samochód nr 2:.