Smołdzino: Remont zasiedlonego budynku oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I. Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w m. Żelazo. Część II. Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w m. Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3.
Numer ogłoszenia: 184101 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zasiedlonego budynku oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I. Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w m. Żelazo. Część II. Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w m. Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Część I. Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w m. Żelazo. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest podpiwniczony, posadowiony na fundamentach żelbetowych. Strop typu Żerań. Ściany nośne gr. 24 cm, 12 cm z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe murowane gr. 12 cm. Przekryty stropodachem wentylowanym. Dach kryty papą. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo - wapienne. Malowanie ścian farbami: wapiennymi, kredowymi i emulsją. W pomieszczeniu kuchni lamperia olejna. Podłogi: w pokojach, kuchni i przedpokoju drewniane z desek ułożonych na legarach. W łazience płytki kamionkowe. Stolarka okienna PCV i jedno okno drewniane. Stolarka drzwiowa typowa drewniana. Instalacje: jeden piec kaflowy na dwa pokoje, w kuchni trzon węglowy z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody, instalacja wewnętrzna elektryczna, instalacja wewnętrzna wodociągowa. Lokal mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 36,66 m2. Zakres prac remontowych jaki należy wykonać określa wyszczególnienie przedmiaru robót: A1. Zakres remontu obejmuje: 1. Tynki wewnętrzne: a) zeskrobanie i mycie ze starej farby, b) gruntowanie ręczne ścian i sufitów, c) naprawa podłoża, wyrównywanie zaprawą, mocowanie siatki zbrojącej, d) wewnętrzne tynki na ścianach i sufitach, e) malowanie dwukrotne ścian i sufitów. 2. Podłogi i posadzki a) demontaż płyt pilśniowych twardych, b) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, c) rozebranie podłóg z desek, d) wykonanie warstw wyrównawczych pod podłogi i posadzki, e) wykonanie podłóg i posadzki. 3. Stolarka okienna i drzwiowa a) wymiana stolarki okiennej, b) wymiana stolarki drzwiowej. 4. Przestawienie pieca kaflowego i trzonu kuchennego a) przestawienie pieca licowanego kaflami, b) przestawienie trzonu kuchennego. 5. Roboty wodno - kanalizacyjne a) wymiana umywalki 1 kpl, b) wymiana zlewozmywaka z mocowaniem wsporczym szt. 1, c) wymiana wanny szt. 1, d) wymiana muszli ustępowej porcelanowej szt. 1, e) montaż sedesu ustępowego szt. 1, f) wymiana płuczki ustępowej szt. 1, g) wymiana baterii umywalkowej szt. 1, h) wymiana baterii wannowej szt. 1, i) wymiana podgrzewacza ciepłej wody. 6. Wymiana instalacji elektrycznej a) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. Szczegółowy obmiar zawierają rysunki techniczne dokumentacji technicznej inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego. B. Część II. Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w m. Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3. Budynek mieszkalny nie jest podpiwniczony, posadowiony na fundamentach ceglanych. Strop nad parterem drewniany belkowy. Belki stropowe o wymiarach poprzecznych 18 x 24 cm. Strop ze ślepym pułapem. Ściany nośne murowane gr. 38 cm. Ściany wewnętrzne murowane gr. 12 cm. Ściany poddasza i ściany szczytowe - kolankowe gr. 25 cm. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo - wapienne. Malowanie ścian farbami: wapiennymi, kredowymi i emulsją. W pomieszczeniu kuchni lamperia olejna. Schody na poddasze drewniane, jednobiegowe, zabiegowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Więźba drewniana krokwiowo - płatwiowa. Krycie dachu płytami z blachy trapezowej średniej fali ułożone na pełnym deskowaniu, z desek gr. 25 mm. Nie występuje sprawne odwodnienie dachu. Brak rynien i rur spustowych. Podłogi w pokojach drewniane - deski ułożone na legarach. W pomieszczeniach kuchni i korytarza oraz spiżarni posadzka cementowa. Stolarka okienna PCV i drewniana. Na poddaszu okna drewniane krosnowe. Stolarka drzwiowa drewniana nietypowa. Instalacje: ogrzewanie piecami kaflowymi szt. 2, trzon kuchenny, wewnętrzna instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja wodociągowa. Budynek mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, kuchni, komórki, spiżarki, korytarza, przedsionka. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 52, 93 m2 Zakres robót budowlanych remontowych jaki należy wykonać określa wyszczególnienie przedmiaru robót: B1. Zakres remontu obejmuje: 1. Przemurowanie komina a) przemurowanie kominów, b) spoinowanie ścian kominów c) wykonanie obróbki blacharskiej kominów 2. Pokrycie oraz konstrukcja dachu a) demontaż pokrycia dachu z blachy falistej, b) demontaż obróbek blacharskich wiatrownic, c) demontaż pokrycia dachu z papy na konstrukcji drewnianej, d) wymiana deskowania dachu z desek ułożonych na styk, e) wymiana elementów drewnianych konstrukcji dachu, f) obróbki blacharskie dachu, g) montaż rynien dachowych i lejów spustowych, rynien spustowych h) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, i) remont włazu dachowego. 3. Ocieplenie stropodachu a) wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny, b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, c) wykonanie izolacji termicznej, d) wykonanie okładzin z płyty gipspwp - kartonowej, e) wykonanie tynków na sufitach, f) malowanie tynków. 4. Strop nad parterem a) wymiana elementów podłóg z desek, b) demontaż istniejącej izolacji, c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, d) wykonanie izolacji termicznej, e) wzmocnienie drewnianych belek stropowych, f) wykonanie odgrzybienia elementów drewnianych, g) wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych. 5. Schody wewnętrzne a) wymiana elementów drewnianych schodów, b) wymiana poręczy drewnianych schodów. 6. Piece i trzon kuchenny a) przestawienie pieca kaflowego, b) przestawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami. 7. Podłogi i posadzki a) rozbiórka podłóg i legarów drewnianych w pokojach, b) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, c) wykonanie wykopów wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach, d) wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym, e) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, f) wykonanie warstw wyrównawczych, g) wykonanie wykładzin z PCW. 8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej a) demontaż zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, b) wykucie z muru ościeżnic drewnianych, c) montaż stolarki okiennej, d) montaż stolarki drzwiowej. 9. Tynki wewnętrzne a) odbicie tynków wewnętrznych, b) przygotowanie i naprawa podłoża, gruntowanie, c) wykonanie tynków wewnętrznych, d) wykonanie okładzin na stropach, rusztach metalowych, e) wykonanie malowania farbami emulsyjnymi powierzchni wewnątrz. 10. Izolacja ścian fundamentowych a) roboty ziemne fundamentowe, oczyszczenie muru, impregnacja muru, b) wykonanie tynków renowacyjnych, c) wykonanie izolacji termicznej muru, d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, e) wykonanie opaski betonowej na podłożu gruntowym przy budynku, f) montaż daszku nad wejściem do budynku, g) wykonanie ocieplenia ścian budynku, h) demontaż obróbek parapetów blaszanych, i) zbicie tynków z zaprawy cementowo - wapiennej, j) wykonanie obróbek z blachy powlekanej, 11. Transport gruzu, ziemi i utylizacja papy a) wywiezienie gruzu, b) wywiezienie ziemi, c) utylizacja papy. 12. Wymiana instalacji elektrycznej a) wymiana instalacji elektrycznej. Szczegółowy obmiar zawierają rysunki techniczne dokumentacji technicznej inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają projekty-inwentaryzacje, specyfikacje techniczne wykonania robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa. D. Zamawiający zaznacza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowych tylko i wyłącznie: a) dot. części I-lokalu mieszkalnego bez budynku gospodarczego, b) dot. części II - budynku mieszkalnego bez budynku gospodarczego - zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. F. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-2, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim realizowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w m. Żelazo..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w m. Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3..