Smołdzino: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap.
Numer ogłoszenia: 185207 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej I etapu obejmuje długość około 730 mb wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,70 m. Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poddane zostaną demontażowi zużytych płyt YOMB na powierzchni ok. 100 m2 oraz przełożeniu technicznie odpowiednich zapadniętych płyt YOMB również na powierzchni 100 m2. Planuje się wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod nawierzchnię główną. Na całej szerokości drogi zostanie wykonana warstwa odsączająca o grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Warstwa nawierzchni betonowej o grubości 12 cm zostanie wykonana z betonu B-25 wraz z dwoma mijankami. Skarpy pobocza zostaną obrobione na czysto wraz z plantowaniem. Naprawa poboczy wykonana zostanie ręcznymi robotami z uzupełnieniem odsiewką i plantowaniem wraz z zagęszczeniem. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają specyfikacja techniczna wykonania robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa. D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. E. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego. F. Zamówienie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. G. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w rozdziale 25. Umowa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 1. W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) termin wykonania zamówienia: - podpisanie aneksu do umowy o finansowanie inwestycji ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., zmieniającego zasady i terminy jego realizacji, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp., - ustalenie innych warunków płatności, - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, - nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.). b) terminy płatności: - podpisanie aneksu do umowy o finansowanie ww. inwestycji ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., zmieniającego zasady i terminy jego realizacji, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. c) przedmiot zamówienia: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny. d) wynagrodzenie umowne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, - rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, - wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane. e) innych postanowień umowy: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano. 3. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 4) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu prac w przypadku: - wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu prac, - zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 8. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie