Smołdzino: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino.
Numer ogłoszenia: 193557 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Forma kredytu - kredyt złotówkowy. 2. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w 1 transzy w dniu 1 października 2012 roku: 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wypłaty kredytu. 4. Okres kredytowania - od 01.10.2012r do 30.09.2021 r. 5. Termin spłaty kredytu do 30 września 2021 r. 6. Spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach miesięcznych, tj. do ostatniego dnia miesiąca za dany okres w równych ratach. Wysokość raty: pierwszej 13.066 zł, pozostałych 12.962 zł. 7. Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce oznacza wykorzystanie kredytu. 8. Odsetki naliczane będą miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę bankową, określoną na dzień otwarcia ofert (marża będzie stała w okresie kredytowania). - do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M z miesiąca lipca 2012r. w wysokości 5,12%, - zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytu zgodnie z prawem Bankowym: liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym. 10. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. 11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, - w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. Dokumenty finansowe Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie