Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 193557-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
1. Forma kredytu - kredyt złotówkowy. 2. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w 1 transzy w dniu 1 października 2012 roku: 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wypłaty kredytu. 4. Okres kredytowania - od 01.10.2012r do...
Termin składania ofert: 2012-09-18

Smołdzino: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino
Numer ogłoszenia: 219677 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193557 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Forma kredytu - kredyt złotówkowy. 2. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w 1 transzy w dniu 1 października 2012 roku: 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wypłaty kredytu. 4. Okres kredytowania - od 01.10.2012r do 30.09.2021 r. 5. Termin spłaty kredytu do 30 września 2021 r. 6. Spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach miesięcznych, tj. do ostatniego dnia miesiąca za dany okres w równych ratach. Wysokość raty: pierwszej 13.066 zł, pozostałych 12.962 zł. 7. Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce oznacza wykorzystanie kredytu. 8. Odsetki naliczane będą miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę bankową, określoną na dzień otwarcia ofert (marża będzie stała w okresie kredytowania). - do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M z miesiąca lipca 2012r. w wysokości 5,12%, - zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytu zgodnie z prawem Bankowym: liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym. 10. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. 11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, - w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. Dokumenty finansowe Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432479,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ