Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 185207-2012 z dnia 2012-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Przebudowa drogi gminnej I etapu obejmuje długość około 730 mb wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,70 m. Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poddane zostaną demontażowi zużytych płyt YOMB na powierzchni ok. 100 m2...
Termin składania ofert: 2012-09-12

Smołdzino: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap
Numer ogłoszenia: 219721 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185207 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej I etapu obejmuje długość około 730 mb wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,70 m. Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poddane zostaną demontażowi zużytych płyt YOMB na powierzchni ok. 100 m2 oraz przełożeniu technicznie odpowiednich zapadniętych płyt YOMB również na powierzchni 100 m2. Planuje się wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod nawierzchnię główną. Na całej szerokości drogi zostanie wykonana warstwa odsączająca o grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Warstwa nawierzchni betonowej o grubości 12 cm zostanie wykonana z betonu B-25 wraz z dwoma mijankami. Skarpy pobocza zostaną obrobione na czysto wraz z plantowaniem. Naprawa poboczy wykonana zostanie ręcznymi robotami z uzupełnieniem odsiewką i plantowaniem wraz z zagęszczeniem. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają specyfikacja techniczna wykonania robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa. D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. E. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego. F. Zamówienie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. G. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w rozdziale 25. Umowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161683,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ