Smołdzino: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie
Numer ogłoszenia: 67591 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje plantowanie i wyrównanie terenu, wykarczowanie korzeni i ich usunięcie, przygotowanie terenu pod zasiew trawy oraz posianie trawy. Mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi polega na doprowadzeniu do wyrównania poziomu na zaznaczonym obszarze parku (etap I). Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru parku do wysiania trawy. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót. Wykarczować należy korzenie, rozplantować teren parku w części zaznaczonej na mapie, przygotować teren pod zasiew trawy, dokonać nawożenia terenu oraz zasiać trawę. Roboty związane z dostawą i wysianiem trawy: - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, - teren powinien być wyrównany i splantowany. Roboty ziemne, obejmujące wywóz pozostałości z oczyszczania terenu z transportem urobku na odległość do 1 km do uzgodnienia z Zamawiającym, natomiast powyżej 5 km w zakresie Wykonawcy. Czynności wchodzące w skład ww. robót. 1. Wyrównanie terenu włóką. 2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie. 4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem. Należy zastosować taką mieszankę nasion, aby uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników (proponowana mieszanka traw boiskowych). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu procedury odbioru robót. Obszar objęty przedmiotem zamówienia określony został na mapie - projekt zagospodarowania terenu - jako etap I(załącznik nr 6 do SIWZ) i stanowi 13 557,00 m2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 45.23.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

25.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 25.3.1. W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) termin wykonania zamówienia: - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i zostać przez niego potwierdzony, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp., - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, - nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.), - zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) terminy płatności: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. c) przedmiot zamówienia: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny. d) wynagrodzenie umowne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, - rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, e) innych postanowień umowy: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 25.3.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano. 25.3.3. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 25.3.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 25.3.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: a) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, b) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 25.3.6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy. 25.3.7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu prac w przypadku: a) wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu prac, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 25.3.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 25.3.9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie