Smołdzino: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie
Numer ogłoszenia: 89797 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67591 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje plantowanie i wyrównanie terenu, wykarczowanie korzeni i ich usunięcie, przygotowanie terenu pod zasiew trawy oraz posianie trawy. Mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi polega na doprowadzeniu do wyrównania poziomu na zaznaczonym obszarze parku (etap I). Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru parku do wysiania trawy. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót. Wykarczować należy korzenie, rozplantować teren parku w części zaznaczonej na mapie, przygotować teren pod zasiew trawy, dokonać nawożenia terenu oraz zasiać trawę. Roboty związane z dostawą i wysianiem trawy: - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, - teren powinien być wyrównany i splantowany. Roboty ziemne, obejmujące wywóz pozostałości z oczyszczania terenu z transportem urobku na odległość do 1 km do uzgodnienia z Zamawiającym, natomiast powyżej 5 km w zakresie Wykonawcy. Czynności wchodzące w skład ww. robót. 1. Wyrównanie terenu włóką. 2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie. 4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem. Należy zastosować taką mieszankę nasion, aby uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników (proponowana mieszanka traw boiskowych). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu procedury odbioru robót. Obszar objęty przedmiotem zamówienia określony został na mapie - projekt zagospodarowania terenu - jako etap I(załącznik nr 6 do SIWZ) i stanowi 13 557,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23817,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ