Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.smoldzino.com.pl


Smołdzino: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino.
Numer ogłoszenia: 157167 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie , ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 0-59 8117321, faks 0-59 8117321.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Trasa Nr 1: Witkowo - Siecie - Wierzchocino - Żelazo - Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 70), szacunkowa liczba km- 23,00. 2. Trasa Nr 2: Kluki - Łokciowe - Smołdziński Las - Karłowo - Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 50), szacunkowa liczba km- 24,00. 3. Trasa Nr 3: Bukowa - Komnino - Czysta - Wysoka - Gardna Mała - Gardna Wielka - Stojcino - Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 74), szacunkowa liczba km- 31,00. Powyższe trasy zgodnie z planami dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino wskazanymi w formularzach cenowych ( załączniki nr 2/1, 2/2, 2/3). Plan dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino zawiera szacunkową liczbę uczniów, która może ulec zmianie. Usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dotyczą okresu zajęć szkolnych w okresach od 01 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r., od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. Dowóz odbywać się musi we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i świąt tj. w dni nauki szkolnej. Dowóz uczniów odbywać się musi w godzinach i na trasach wskazanych w załącznikach 2/1, 2/2 i 2/3. Przystankiem początkowym i końcowym jest zawsze przystanek autobusowy oznaczony znakiem D-15 w każdej miejscowości na wskazanych trasach. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji szkół, a także z uwagi na termin realizacji zamówienia, może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu wskazanych w Planach dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino. Transport dzieci do szkoły realizowany może być poprzez transport otwarty (dostępny dla innych pasażerów) z dowozem uczniów. Przewozy w oparciu o linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego biletu dla osoby sprawującej opiekę nad uczniami podczas przewozu (opiekun zostanie zapewniony przez Zamawiającego). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza opiekę elektroniczną, tj. monitoring zamontowany w pojeździe obsługującym trasy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ). Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własnym taborem, a także udowodnił, iż będzie w stanie w razie wystąpienia awarii zapewnić transport zastępczy. Usługa będzie świadczona według ustalonego z Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tej placówki. W rozkładzie kursów autobusów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów (przystanki autobusowe). Wykonawca zamówienia otrzyma plan zajęć placówki. Wykonawca obowiązany jest do : a) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pojazdów, b) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, c) zapewnienia każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie, d) w przypadku awarii autobusu zapewnienia zastępczego środka transportu. Plan dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino zawierający szacunkową liczbę uczniów oraz wymaganą trasę w każdym z zadań zawarty jest w formularzach cenowych, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 2/1,Nr 2/2 i Nr 2/3 do SIWZ. Określona w ten sposób liczba biletów jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne dot. realizacji przedmiotowych usług będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego. Ilość biletów miesięcznych oraz termin i miejsce ich dostarczenia będą zgłoszone przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane, na co najmniej 3 dni przed ich dostarczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Rozliczanie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane zamówione bilety miesięczne i cenę jednostkową biletu zadeklarowaną w ofercie w formularzu cenowym, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiąże się do przejęcia jednego etatu kierowcy zatrudnionego obecnie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres usługi do wykonania określa część opisowa SIWZ - Rozdział 3. B. Podstawą do sporządzenia oferty jest część opisowa SIWZ. C. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: a) nastąpi obniżenie cen jednostkowych biletów zawartych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy (Nr 2/1, 2/2 i 2/3 do SIWZ), b) nastąpi podwyższenie cen jednostkowych biletów zawartych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy (Nr 2/1, 2/2 i 2/3 do SIWZ), w związku z § 4 ust. 2 przedmiotowej umowy. b) Wykonawca zobowiąże się do wykonania nieodpłatnie dodatkowych usług na rzecz Zamawiającego. 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smoldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie, ul. Boh. Warszawy 48, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie, ul. Boh. Warszawy 48, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie