Smołdzino: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Numer ogłoszenia: 190947 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przedmiot usługi obejmuje nadzór inwestorski w następujących branżach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nadzorowana budowa obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Budowę sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino. 2. Roboty ziemne pod kolektory i studnie kanalizacji grawitacyjnej. 3. Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie ścieków. 4. Roboty ziemne pod kolektory kanalizacji tłocznej. 5. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 6. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 7. Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej. 8. Budowa sieciowych przepompowni ścieków. 9. Budowa studni rozprężnych w miejscowości Smołdzino. Jednocześnie zakres robót budowlanych obejmuje wygrodzenie sieciowych przepompowni ścieków ogrodzeniem z siatki obramowanym kształtownikami stalowymi z osadzeniem bramy wjazdowej i furtką. Powierzchnie wygrodzone studni przewidziano jako utwardzone z bloczków betonowych grubości 6 cm. Dodatkowo zakres robót obejmuje rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz demontaż i montaż chodników wraz z krawężnikami. Roboty budowlane podlegające czynnościom nadzoru inwestorskiego zostały określone w: 1. Dokumentacji projektowej. 2. Przedmiarze robót. 3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy przedmiotu niniejszego zamówienia obejmujący: 1. Czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami). 2. Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 5. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych każdego wydzielonego etapu zadania i odbioru końcowego inwestycji. 6. Kontrolowanie rozliczeń budowy nadzorowanego zadania. 7. Czynny udział w całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego. 8. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz potwierdzenie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w przypadkach napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad. 9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 10. Obowiązki Wykonawcy obejmują: 10.1. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i obejmuje w szczególności: 1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy, 2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót, 3) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 4) kontrole jakości używanych materiałów budowlanych zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 5) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczenie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 6) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, 7) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, 8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizacji inwestycji, 9) codzienny pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową, 10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 11) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 12) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych oraz prowadzenia z nich protokołów i notatek, 13) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, 14) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 15) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 16) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 17) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 18) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 19) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów, atestów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 20) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 21) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy, 22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku rozwiązania umowy, 23) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 24) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. 11. Wykonawca będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszelkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 12. Wykonawca, w przypadku konieczności będzie wnioskować o: 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 2) prowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, 13. Wykonawca będzie akceptować propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, 14. Po zakończeniu robót w okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało: 1) finalizacja zadań wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, 2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 5) nieodpłatny udział w okresowych przeglądach jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości. 15. Wykonawca udziela gwarancji jakości na świadczone usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym niniejszą umową na okres 36 miesięcy liczonych od ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy. 16. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. 17. W zakresie pozyskiwania środków finansowych i opracowania dokumentów formalno - prawnych, a także koordynacji działań związanych z rozliczeniem umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 i środków dotacji WFOŚiGW w Gdańsku, do Wykonawcy będzie należało: 1) opracowanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z instrukcją opracowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2) czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostkę współfinansującą, 3) zgłaszanie konieczności przyspieszania realizacji robót lub konieczności aneksowania umów zawartych z jednostkami współfinansującymi w zakresie przesunięć w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, 4) czynne uczestnictwo w kontroli sposobu wykorzystania udzielonego finansowania i dotacji, przeprowadzanych przez jednostki współfinansujące zadanie. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres usługi do wykonania określa część opisowa SIWZ - Rozdział 3, projekt umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. B. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. C. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.63.00.00-3, 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. a) Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (złotych), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). b) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. c) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust .1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, - stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, -formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 3 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a/ terminu wykonania zamówienia, b/ wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużenie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) rezygnacji z realizacji części zamówienia, 3) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego w związku ze zmianą projektu (w przypadku napotkania trudności związanych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym). 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia, 2) zmiany stawki podatku VAT, przy czym ceny netto nie ulegają zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino http://bip.smoldzino.com.pl/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie