Smołdzino: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Numer ogłoszenia: 193269 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino (I etap realizacji - sieci i przepompownie bez przyłączy). Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Budowę sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino. 2. Roboty ziemne pod kolektory i studnie kanalizacji grawitacyjnej. 3. Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie ścieków. 4. Roboty ziemne pod kolektory kanalizacji tłocznej. 5. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 6. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 7. Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej. 8. Budowa sieciowych przepompowni ścieków. 9. Budowa studni rozprężnych w miejscowości Smołdzino. Jednocześnie zakres robót budowlanych obejmuje wygrodzenie sieciowych przepompowni ścieków ogrodzeniem z siatki obramowanym kształtownikami stalowymi z osadzeniem bramy wjazdowej i furtką. Powierzchnie wygrodzone studni przewidziano jako utwardzone z bloczków betonowych grubości 6 cm. Dodatkowo zakres robót obejmuje rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz demontaż i montaż chodników wraz z krawężnikami. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. B. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. C. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych. D. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. E. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów urządzeń, świadectw pochodzenia wszystkich urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji oraz certyfikatów i atestów na zaoferowane i zastosowane urządzenia i materiały przed podpisaniem poszczególnych protokołów odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. F. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. G. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. H. Zamówienie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (złotych), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 9.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 9.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust .1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 2) kosztorys ofertowy 3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

25.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 25.4. W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) termin wykonania zamówienia: - podpisanie aneksu do umowy o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM1100234/12 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013, finansowania inwestycji z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zmieniającego zasady i terminy jego realizacji, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp., - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, - nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.). 2) terminy płatności: - podpisanie aneksu do umowy o finansowanie ww. inwestycji ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z treścią załącznika do uchwały nr 720/154/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., zmieniającego zasady i terminy jego realizacji, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3) przedmiot zamówienia: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny. 4) wynagrodzenie umowne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, - rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane. 5) innych postanowień umowy: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano. 7) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 8) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy. 10) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku: - wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, - zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 11) Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 12) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak