Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 190947-2013 z dnia 2013-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Zakres przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-10-01

Smołdzino: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 212151 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190947 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przedmiot usługi obejmuje nadzór inwestorski w następujących branżach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nadzorowana budowa obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Budowę sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino. 2. Roboty ziemne pod kolektory i studnie kanalizacji grawitacyjnej. 3. Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie ścieków. 4. Roboty ziemne pod kolektory kanalizacji tłocznej. 5. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 6. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 7. Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej. 8. Budowa sieciowych przepompowni ścieków. 9. Budowa studni rozprężnych w miejscowości Smołdzino. Jednocześnie zakres robót budowlanych obejmuje wygrodzenie sieciowych przepompowni ścieków ogrodzeniem z siatki obramowanym kształtownikami stalowymi z osadzeniem bramy wjazdowej i furtką. Powierzchnie wygrodzone studni przewidziano jako utwardzone z bloczków betonowych grubości 6 cm. Dodatkowo zakres robót obejmuje rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz demontaż i montaż chodników wraz z krawężnikami. Roboty budowlane podlegające czynnościom nadzoru inwestorskiego zostały określone w: 1. Dokumentacji projektowej. 2. Przedmiarze robót. 3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy przedmiotu niniejszego zamówienia obejmujący: 1. Czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami). 2. Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 5. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych każdego wydzielonego etapu zadania i odbioru końcowego inwestycji. 6. Kontrolowanie rozliczeń budowy nadzorowanego zadania. 7. Czynny udział w całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego. 8. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz potwierdzenie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w przypadkach napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad. 9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 10. Obowiązki Wykonawcy obejmują: 10.1. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i obejmuje w szczególności: 1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy, 2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót, 3) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 4) kontrole jakości używanych materiałów budowlanych zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 5) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczenie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 6) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, 7) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, 8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizacji inwestycji, 9) codzienny pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową, 10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 11) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 12) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych oraz prowadzenia z nich protokołów i notatek, 13) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, 14) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 15) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 16) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 17) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 18) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 19) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów, atestów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 20) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 21) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy, 22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku rozwiązania umowy, 23) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 24) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. 11. Wykonawca będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszelkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 12. Wykonawca, w przypadku konieczności będzie wnioskować o: 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 2) prowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, 13. Wykonawca będzie akceptować propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, 14. Po zakończeniu robót w okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało: 1) finalizacja zadań wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, 2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 5) nieodpłatny udział w okresowych przeglądach jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości. 15. Wykonawca udziela gwarancji jakości na świadczone usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym niniejszą umową na okres 36 miesięcy liczonych od ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy. 16. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. 17. W zakresie pozyskiwania środków finansowych i opracowania dokumentów formalno - prawnych, a także koordynacji działań związanych z rozliczeniem umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 i środków dotacji WFOŚiGW w Gdańsku, do Wykonawcy będzie należało: 1) opracowanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z instrukcją opracowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2) czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostkę współfinansującą, 3) zgłaszanie konieczności przyspieszania realizacji robót lub konieczności aneksowania umów zawartych z jednostkami współfinansującymi w zakresie przesunięć w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, 4) czynne uczestnictwo w kontroli sposobu wykorzystania udzielonego finansowania i dotacji, przeprowadzanych przez jednostki współfinansujące zadanie. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres usługi do wykonania określa część opisowa SIWZ - Rozdział 3, projekt umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. B. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. C. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.63.00.00-3, 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144007,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ