Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.smoldzino.com.pl/


Smołdzino: Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino
Numer ogłoszenia: 246247 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino: Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdziński Las, Smołdziński Las-Czołpino, Smołdzino-Leśniczówka (tzw.Karłowo), Smołdzino-Poligon, Smołdzino, Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Człuchy, Gardna Wielka, Gardna Mała, Gardna Mała (tzw.Czarny Młyn), Wysoka, Stojcino, Retowo, Czysta, Komnino, Bukowa, wskazanych na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno komunalnych odpadów zmieszanych bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny: 1) tworzywa sztucznego, odpadów wielomateriałowych, metali, szkła - bezpośrednio z terenu nieruchomości (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów), 2) przeterminowanych leków i chemikaliów, papieru i tektury, zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem akumulatorów przemysłowych i samochodowych, opakowań wielomateriałowych, metali, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 2 m³ rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, zużytych opon w ilości 8 szt. rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji - z punktu selektywnej zbiórki odpadów, 3) odpadów wielkogabarytowych (np. meble, wózki dziecięce itp.) - bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów, 4) pozostałych frakcji odpadów komunalnych, których nie można zakwalifikować do grup jak wyżej (zużyta odzież, skóra itp.) - bezpośrednio z terenu nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l oraz workach foliowych o pojemności 120 l z folii LDPE oznaczonych odpowiednimi kolorami przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny (zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych). 4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z terenu nieruchomości 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino. 5.Wykonawca wyposaży na koszt własny właścicieli nieruchomości prowadzących selektywny zbiór odpadów komunalnych w worki foliowe LDPE odpowiedniego koloru. Pierwszy raz do dnia 1.01.2014 r. oraz każdy następny raz przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny. 6. Wykonawca wyposaży (w przypadkach zlecenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy) na koszt własny, wskazane w Załączniku Nr 2 do umowy nieruchomości w pojemniki od 1,5 m³ do 3m³, przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło). 7. Integralną częścią umowy jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z utworzonego przez Gminę Smołdzino punktu selektywnej zbiórki odpadów. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gromadzone będą następujące frakcje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe i metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z gospodarstw domowych ( w ilości 2 m³ rocznie z gospodarstwa domowego), zużyte opony (w ilości 8 szt. rocznie z gospodarstwa domowego), odpady ulegające biodegradacji. 8. Wykonawca na koszt własny wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednią ilość pojemników o określonej pojemności, uwzględniając poszczególne frakcje odpadów komunalnych zgodnie z tabelą: Rodzaj przyjmowanych odpadów Kod odpadów Sposób magazynowania Objętość pojemnika 1. Przeterminowane leki 20 01 32 Kontener zakryty zamknięty 1,0 m³ 2.Opakowania po chemikaliach 15 01 10 Kontener zakryty zamknięty 11 m³ 3.Papier i tektura 20 01 01 Kontener zakryty 11 m³ 4.Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 Kontener zakryty 11 m³ 5.Odpady metalowe 20 01 40 Kontener zakryty 11 m³ 6.Zużyte baterie i akumulatory 20 01 33, 20 01 34 Kontener zakryty zamknięty 1,0 m³ 7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 Kontener zakryty zamknięty 11 m³ 8.Meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Kontener zakryty 11 m³ 9 Odpady budowlane 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 80 Kontener zakryty 11 m³ 10.Gruz 17 01 06 Kontener zakryty 11 m³ 11.Zużyte opony 16 01 03 Kontener zakryty 11 m³ 12.Odpady ulegające biodegradacji 20 01 08, 20 02 21 Kontener zakryty zamknięty 11 m³ 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 10. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonujących regionalnie przypisanych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. 12. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 1) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co najmniej 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (cztery lub więcej lokale w jednym budynku mieszkalnym), co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Wykaz budynków wielolokalowych stanowi Załącznik Nr 2 do umowy, 2) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 3) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino. 13. Wykonawca zobowiązany jest : 1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, z nazwą firmy oraz z danymi adresowymi i numerem telefonu, 3) na terenie bazy magazynowo - transportowej muszą znaleźć się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, urządzenia te powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 4) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 5) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, 6) na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować pojazdy wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, 7) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 8) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 9) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 10) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową w Gminie Smołdzino lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Smołdzino, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 15. Baza transportowo - magazynowa, o której mowa musi spełniać następujące warunki: 1) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 2) miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 3) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, 4) baza musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) , baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, a także, miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów), 16. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu ust. 14 i ust. 15. 17. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie , lecz nie później niż w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady komunalne). 18. Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Smołdzino w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 19. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 645). 20. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (t.j. Dz. U. z 2012 roku z późn. zm. 676). 4.3. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty odebranych odpadów i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. 4.4. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych. 4.6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w związku ze zmianami przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie