Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 514360-2013 z dnia 2013-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW,...
Termin składania ofert: 2013-12-19

Smołdzino: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
Numer ogłoszenia: 1983 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 514360 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC,AC,NNW,ASS) Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60351,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY SMOŁDZINO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21825,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ