Smołdzino: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Komnino w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w m. Komnino, gmina Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Numer ogłoszenia: 31185 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237875 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Komnino w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w m. Komnino, gmina Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: wykopy pod ułożenie rurociągów pod kanalizację sanitarną i wodociągową - 1156,076 m3, wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociągi wodociągów i kanalizacji sanitarnej w ilości łącznej 210,060m3, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200x5,9 - długość 335m, sieć wodociągową PE 90x5,4 - długość 320m, montaż 26 kpl studni rewizyjnej systemowej z PVC Ø400mm z pierścieniami obciążającymi, wymiana studni żeliwnej Ø1200mm, wykonanie wcinek w istniejący rurociąg 2 kpl, montaż nawiertek, montaż zasuw, montaż hydrantów podziemnych Ø80mm 2 szt., montaż hydrantów naziemnych Ø80mm 1 szt., zasypanie wykopów, oznakowanie trasy przebiegu sieci, wykopy w celu demontażu nieczynnych rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych, demontaż nieczynnych rurociągów Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót. Zamawiający informuje, iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacyjnych. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. B. Wykonawca jest upoważniony do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej terenu i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, jak również jest doskonale świadomy końcowego efektu robót. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. C. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. D. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza przyjęcie warunków równoważnych dla zaprojektowanych rur, pomp i innych materiałów niż opisanych w dokumentacji projektowej np. przewody tłoczne, producent pompy, rura dwuścienna i inne. E. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. F. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów urządzeń, świadectw pochodzenia wszystkich urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji oraz certyfikatów i atestów na zaoferowane i zastosowane urządzenia i materiały przed podpisaniem poszczególnych protokołów odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. G. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. H. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót, a także koszt obsługi geodezyjnej jak również koszt badania wody ponosi w całości Wykonawca robót. I. W zakresie zamówienia Zamawiający wymaga także wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania inwestycyjnego (w tym kosztorysu powykonawczego oraz inwentaryzacji powykonawczej). J. Zamówienie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232936,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ