Smołdzino: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części: Część I: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe. Część II: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo.
Numer ogłoszenia: 152997 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części: Część I: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe. Część II: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3.4. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. 3.5. Wykonawca jest upoważniony do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej terenu i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, jak również jest doskonale świadomy końcowego efektu robót. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 3.7. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 3.8. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.9. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 3.10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów urządzeń, świadectw pochodzenia wszystkich urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji oraz certyfikatów i atestów na zaoferowane i zastosowane urządzenia i materiały przed podpisaniem protokołu odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 3.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.12. Zamówienie finansowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. 3.13. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 559-576 kodeksu cywilnego. 3.14. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, - kosztorys ofertowy, -formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 25.9.1. W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) termin wykonania zamówienia: wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp., konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.). 2) terminy płatności: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3) przedmiot zamówienia: aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny. 4) wynagrodzenie umowne: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane. 5) innych postanowień umowy: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 25.9.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano. 25.9.3. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 25.9.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 4) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 25.10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy. 25.11. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 25.12. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smoldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 3 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo..