Smołdzino: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części: Część I: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe. Część II: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo
Numer ogłoszenia: 161431 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152997 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części: Część I: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe. Część II: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3.4. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. 3.5. Wykonawca jest upoważniony do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej terenu i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, jak również jest doskonale świadomy końcowego efektu robót. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 3.7. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 3.8. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.9. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 3.10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów urządzeń, świadectw pochodzenia wszystkich urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji oraz certyfikatów i atestów na zaoferowane i zastosowane urządzenia i materiały przed podpisaniem protokołu odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 3.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.12. Zamówienie finansowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. 3.13. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 559-576 kodeksu cywilnego. 3.14. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Łokciowe, dz. nr 96/9 obręb Łokciowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48182,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Żelazo, dz. nr 84/14 obręb Żelazo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 371653,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ