Smołdzino: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Smołdzino. Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie
Numer ogłoszenia: 163743 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155357 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Smołdzino. Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych zgodnie z poniższym wykazem. Wykaz obiektów i założenia do wykonania prac projektowych: Część I: Budynek Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino A. Charakterystyka budynku: - konstrukcja budynku tradycyjna - powierzchnia netto budynku 536,72 m² - kubatura części grzewczej - 1378,74m³ - ściany: murowane - dach: dwuspadowy, jednospadowy, pokrycia: blacha, papa - grzejniki żeliwne B. Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego, - wymiana pokrycia dachowego; obróbki blacharskie szczytów, okapów wraz z wymianą rynien i rur spustowych, - ocieplenie ścian zewnętrznych ze ścianami przyziemia, - ocieplenie stropu nad piwnicą, - ocieplenie dachu, wykonanie włazu na dach- ocieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizacja i wymiana systemu grzewczego (uwzględnienie ogniw fotowoltaicznych oraz zmiana źródła ogrzewania), - wymiana instalacji elektrycznej i opraw na energooszczędne wraz z uwzględnieniem awaryjnego źródła energii, - propozycja rozwiązania kolorystyki elewacji. Część II: Budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino A. Charakterystyka budynku: - powierzchnia netto budynku - 3557,16 m² - kubatura części grzewczej - 9163,90m³ - dach konstrukcja: stropodach - dach pokrycie: papa termozgrzewalna B. Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego, - ocieplenie stropodachu, - wymiana pokrycia stropodachu i obróbek blacharskich, okapów wraz z wymianą rynien i rur spustowych, - ocieplenie ścian zewnętrznych ze ścianami przyziemia oraz ścian piwnicznych, - wymiana instalacji elektrycznej i opraw na energooszczędne wraz z uwzględnieniem awaryjnego źródła energii, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej, - modernizacja i wymiana systemu grzewczego (uwzględnienie ogniw fotowoltaicznych oraz zmiana źródła ogrzewania), - propozycja rozwiązania kolorystyki elewacji. 3.4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dla każdego z obiektów kompletnej dokumentacji w skład której wchodzą następujące elementy: 1) audyt energetyczny w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ( Dz.U. z 2009r. Nr 43, poz. 346), 2) projekt budowlany - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.,poz.1409 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz.U z 2012r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 3) projekt wykonawczy - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału- wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U z 2012 r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 4) kosztorys inwestorski - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389), 5) przedmiar robót - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U z 2013 r. poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- - użytkowego (Dz.U z 2013 r. poz. 1129).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6, 71.31.53.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Smołdzino

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ