Smołdzino: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań:: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina - Tranzyt; II:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka
Numer ogłoszenia: 177239 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań:: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina - Tranzyt; II:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina - Tranzyt Przedmiot i cel opracowania: - budowa sieci kanalizacji tłocznej na trasie Gardna Wielka - Smołdzino o długości ok. 3800m; - budowa sieciowej przepompowni ścieków; - studnia rozprężna . Teren objęty opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. II:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. Przedmiot i cel opracowania: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 15000m - budowa przyłączy kanalizacyjnych - studnie rozprężne - sieciowe przepompownie ścieków - przydomowe przepompownie ścieków Przyłącze kanalizacyjne: - zaprojektować do granicy nieruchomości gruntowej w przypadku jednego odbiory, - zaprojektować do pierwszej studzienki w granicy nieruchomości w przypadku więcej niż jeden odbiorca. Na przedmiotowym terenie występuje uzbrojenie podziemne w postaci: sieci wodociągowej, linii elektrycznej podziemnej i nadziemnej oraz sieci telefonicznej. 3.3. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oddzielnie dla każdego opracowania, zgodnie z poniższym wykazem: 3.3.1. Opracowanie przekazane zamawiającemu powinno zawierać : a) Projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 5 egz. w aglomeracji Smołdzino wraz z pozwoleniem na budowę b) Projekt wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 5 egz. w aglomeracji Smołdzino c) Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu drogowego - 4 egz. d) Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej - 4 egz. e) Informacja BIOZ - 4 egz. f) Przedmiary robót - 4 egz. g) Dokumentacja geotechniczna - 4 egz. h) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz. i) wykonanie kosztorysów inwestorskich-2 egz. j) wykonanie dokumentów wymienionych w rozdziale 3 pkt. 3.3.1. na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - 2 egz. W/w liczba egzemplarzy, nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca musi pozostawić u wydających uzgodnienia i decyzje. 3.3.2. Należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę ze Starostwa Powiatowego w Słupsku. 3.3.3. Dokumentację należy opracować w oparciu o: - Umowę z Inwestorem. - Warunki techniczne uzyskane od Zarządcy sieci. - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Mapę do celów projektowych. - Dokumentację geotechniczną. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. - Ustawę z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Z 2012 r.poz.462 z późn. zm.). - Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) i związanymi z ustawą rozporządzeniami dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. - Inne nie wymienione, obowiązujące przepisy prawa. 3.3.4. Koszt opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować: - Uzyskanie niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodno-prawnych; warunków; uzgodnień i innych wymaganych dokumentów - łącznie z pozwoleniem na budowę. - Inne koszty czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej, a związane z przedmiotem zamówienia. 3.3.5. Ponadto w zakresie umowy należy uwzględnić poniższe uwagi : - Opracowanie kosztorysów robót z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych jak stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku powinny być wykonane w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. - Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji samorządowej w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie otrzymywanych postanowień i decyzji. - Opracowanie dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania w skali 1:500, rzuty, w skali 1: 50, profile podłużne w skali 1: 100/500 rysunki szczegółowe w skali 1:25. - Przed uzgodnieniem z ZUD projekt należy przedstawić do roboczej akceptacji przez Zamawiającego. - Po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej Wykonawca uwzględni przyłącza kanalizacji sanitarnej. - Wykonawca uzyska od właściciela posesji oświadczenie potwierdzające przebieg trasy przyłączy. - Przewidzieć po trasie kanalizacji sanitarnej odtworzenie nawierzchni w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz odtworzenie terenów zieleni. - przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; - udzielanie wyjaśnień i sporządzanie ewentualnych uzupełnień i korekt dokumentacji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę - udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym. 3.4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. 3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.6. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie I: do 30.06.2016 r. wykonanie dokumentacji, a do 30.08.2016 r. uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie II: do 14.10.2016 r. wykonanie dokumentacji, a do 20.12.2016 r. uzyskanie pozwolenia na budowę.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące zł). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.6)). 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym; 2) pełnomocnictwo, jeśli konieczne

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 25.9.1. Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, w szczególności: 1) nastąpi konieczność zmiany (wydłużenia) terminu wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) nastąpi konieczność zaniechania wykonania prac. Zmiana taka spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego prac i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 3) nastąpi konieczność wykonania prac zamiennych, polegających na wprowadzeniu innych rozwiązań niż określone w § 1 lub § 2 umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli: a) przeprojektowanie spowoduje zastosowanie innego, równoważnego lub o wyższych parametrach materiału budowlanego, b) zmiany wprowadzą zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, c) przeprojektowanie jest konieczne, gdyż niemożliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, a wynika ono z uwarunkowań terenowo - prawnych lub wydanych w trakcie projektowania decyzji i uzgodnień. Zmiany takie spowodują zmianę zakresu przedmiotu umowy i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 4 ust. 2, 3 umowy. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian. 25.10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy. 25.11. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 25.12. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smooldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie