Smołdzino: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie
Numer ogłoszenia: 5268 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167611 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot i cel opracowania: - rozbudowa istniejącej oczyszczalni o dodatkowe komory (dostosować system napowietrzania do zwiększonego obciążenia oczyszczalni, tj. by w przyszłości umożliwić przyłączenie miejscowości ujętych w aglomeracji oraz dodatkowych miejscowości np. Smołdziński Las, Łokciowe, Kluki, Żelazo), - budowa punktu zlewnego ze wstępnym napowietrzaniem; w komorze wbudowane : sto łukowe i piaskownik z separatorem, - przebudowa istniejącej pompowni ścieków na dz. nr 336 z możliwością pomiaru ilości ścieków dowożonych, - przebudowa piaskownika, - monitoring pracy oczyszczalni, - budowa stacji higienizacji i odwadniania osadu , - budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby zabezpieczenia w energię elektryczną oczyszczalnia ścieków (w tym: oświetlenie terenu, pompownie ścieków i pozostałe urządzenia na terenie oczyszczalni), - agregat prądotwórczy na wypadek braku zasilania. Istniejąca biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśrd.= 280m³/d (Qmax.=336m³/d i Qmax.28m³/h) zlokalizowana jest w północno - zachodniej części miejscowości Smołdzino, na dz. nr 348/7. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łupawa. Proces technologiczny oczyszczania jest prowadzony w kontenerowej oczyszczalni ścieków z wydzielonymi wewnątrz obiektami: komora defosfatacji, komora denitryfikacji, dwie komory nitryfikacji, komora stabilizacji osadu, trzy osadniki wtórne pionowe. Zapotrzebowanie na tlen za pomocą dyfuzorów w komorach nitryfikacji. Reaktor pracuje w układzie przepływowym, w technologii niskoobciążonego osadu. W zależności od ilości dopływających ścieków eksploatowane są dwa lub jeden ciąg technologiczny. Osad nadmierny z procesu biologicznego oczyszczania jest poddawany stabilizacji tlenowej w wydzielonej komorze i zagęszczany grawitacyjnie, a następnie wywożony do dalszej przeróbki na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku. Ze względu na różnice w ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w okresie letnim (sezon) i okresie zimowym, należy przewidzieć różne obciążenie pracy ciągu technologicznego oczyszczalni. Przy projektowaniu uwzględnić przyłączenie do oczyszczalni zlewni Smołdziński Las. Zlewnia Smołdziński Las obejmuje miejscowości: Smołdziński Las, Łokciowe i Kluki, a docelowo Czołpino i Przybynin. Zaprojektowane rozwiązanie winno spełniać wymagania przepisów polskich i Unii Europejskiej. Informacje uzupełniające: istniejąca oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Smołdzinie. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z poniższym wykazem: 3.3.1. Projekt budowlany na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków - 5 egz. 3.3.2. Projekt wykonawczy na budowę i modernizacje oczyszczalni ścieków - 5 egz. 3.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla oczyszczalni ścieków - 4 egz. 3.3.4. Przedmiary robót na wykonanie budowę i modernizację oczyszczalni ścieków - 4egz. 3.3.5. Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu drogowego - 4 egz. 3.3.6. Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni utwardzonych przy oczyszczalni ścieków- 4 egz. 3.3.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych - 4 egz. 3.3.8. Przedmiary robót drogowych - 4 egz. 3.3.9. Dokumentacja geotechniczna - 4 egz. 3.3.10. Kosztorys inwestorski - 2 egz. 3.3.11. Informacja BIOZ - 2 egz. 3.3.12. Wykonanie opracowania na nośniku elektronicznym - płyta CD - 2 egz. W/w liczba egzemplarzy, nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca musi pozostawić u wydających uzgodnienia i decyzje. 3.4. Dokumentację należy opracować w oparciu o: 3.4.1. Umowę z Inwestorem. 3.4.2. Uzgodnienia, dokonane z Zarządcą oczyszczalni. 3.4.3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3.4.4. Mapę do celów projektowych. 3.4.5. Dokumentację geotechniczną. 3.4.6. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2010r. poz. 1623 z późn. zm.). 3.4.7. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r poz.462 z późn. zm.). 3.4.8. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 3.4.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). 3.4.10.Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) i związanymi z ustawą rozporządzeniami dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). 3.4.11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. 3.4.12. Inne nie wymienione, obowiązujące przepisy prawa. 3.5. Koszt opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować: 3.5.1. Uzyskanie niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodno-prawnych; warunków; uzgodnień i innych wymaganych dokumentów - łącznie z pozwoleniem na budowę. 3.5.2. Inne koszty czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej. 3.5.3. Pełnienie nadzoru autorskiego. 3.6. Ponadto w zakresie umowy należy uwzględnić poniższe uwagi : 3.6.1.Opracowanie kosztorysów robót z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych jak stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku powinny być wykonane w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Bezpłatna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 3.6.2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji samorządowej w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie otrzymywanych postanowień i decyzji. 3.6.3. Opracowanie dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania w skali 1:500, rzuty, w skali 1: 50, profile podłużne w skali 1: 100/500 rysunki szczegółowe w skali 1:25. 3.6.4. Przed uzgodnieniem z ZUD projekt należy przedstawić do roboczej akceptacji przez Zamawiającego. 3.6.5. Przewidzieć odtworzenie nawierzchni utwardzonych na terenie oczyszczalni oraz odtworzenie terenów zieleni. 3.7. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. 3.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.9. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14.11.2016 r. wykonanie dokumentacji, a do 20.01.2017 r. uzyskanie pozwolenia na budowę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130081,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ