Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.smoldzino.com.pl


Smołdzino: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino
Numer ogłoszenia: 22665 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań: I: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z m. Gardna Wielka do Smołdzina - Tranzyt II: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. Usługa obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oddzielnie dla każdego opracowania oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwoleń na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, badania i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Sieć kanalizacyjna winna być zaprojektowana na obszarze przewidzianym do skanalizowania - obszar przewidziany do skanalizowania został wskazany na załączniku graficznym - zał.1 Mapa poglądowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, na której wskazano obszar objęty projektowaniem nie może być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno pod względem planowanych rozwiązań technicznych, przebiegu projektowanych tras kanalizacyjnych jak również ewentualnych roszczeń w zakresie ewentualnych robót dodatkowych oraz zamiennych. Opracowana dokumentacja techniczna winna być kompletna. Ścieki z projektowanej kanalizacji zostaną przetransportowane istniejącymi kolektorami do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie. 1) STAN AKTUALNY Obszar objęty projektowaniem w części nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowości Gardna Wielka, Gardna Mała tylko w części są nim objęte. Obszar objęty projektowaniem: działki prywatne, drogi powiatowe i gminne. 2) STAN PROJEKTOWY Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino. Kanalizację sanitarną oraz przepompownie należy zaprojektować w technologii oraz w takich parametrach technicznych, które zapewnią perspektywicznie odbiór ścieków z całego obszaru wskazanego do skanalizowania. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wszelkie prace projektowe, badania oraz czynności niezbędne do wykonania zamówienia w pełnym jego zakresie określonym w niniejszym zamówieniu. Orientacyjna szacunkowa długość projektowego zakresu do skanalizowania: a) opracowanie I - kanalizacja sanitarna na trasie Gardna Wielka - Smołdzino o długości ok. 3800 m tzw. tranzyt b) opracowanie II - kanalizacja sanitarna w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka o długości ok. 15 000 m. c) przyłącza kanalizacyjne: - zaprojektować do granicy nieruchomości gruntowej w przypadku jednego odbiory, - zaprojektować do pierwszej studzienki w granicy nieruchomości w przypadku więcej niż jeden odbiorca. Na przedmiotowym terenie występuje uzbrojenie podziemne w postaci: sieci wodociągowej, linii elektrycznej podziemnej i nadziemnej oraz sieci telefonicznej. Podane wielkości są wartościami orientacyjnymi odmierzonymi w prostej linii zabudowy po sieci drogowej i nie odzwierciedlają rzeczywistej długości, rodzaju sieci kanalizacyjnej którą należy zaprojektować w celu skanalizowania obszaru objętego przedmiotem zamówienia. Rzeczywista długość sieci kanalizacyjnej opracowania projektowego będzie wynikiem zastosowanych rozwiązań przez Wykonawcę oraz rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego na obszarze objętym projektowaniem i może ulec zmianie w zależności od potrzeb. Z tytułu różnicy długości projektowanej sieci w stosunku do szacowanej długości Zamawiający nie przewiduje żadnych rekompensat finansowych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania wizji w terenie celem właściwego oszacowania wszelkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji jak również uzyskania niezbędnych danych w celu przygotowania rzetelnej oferty. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na/lub do poszczególnych działek. Zgoda ma być wyrażona w formie pisemnej - oświadczenia z załącznikiem graficznym w postaci mapy sytuacyjno - wysokościowej obrazującej uzgodniony przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej, studni kanalizacyjnych rewizyjnych, w tym również planowane podłączenia posesji (szkic ma zawierać domiary do istniejącej zabudowy). Załącznik graficzny do oświadczenia winien być tożsamy z projektowanym przebiegiem sieci i przyłączy podlegającym uzgodnieniom ZUDP. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek posiadania odmowy na zaprojektowanie kanalizacji dla osób nie wyrażających zgody na przebieg kanału przesyłowego jak również podłączenia do sieci. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie wykonania robót, doboru materiałów, urządzeń i zastosowanej technologii określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie przez odpowiedni opis parametrów precyzujących rodzaj, standard jak również inne istotne elementy zamówienia. 3) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja techniczna winna być kompletna w zakresie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak również kompletna w zakresie opracowania projektowego przedmiotu zamówienia. Projekt winien uwzględniać najbardziej nowoczesne rozwiązania techniczne, przy maksymalnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej będzie wynikiem przyjętych rozwiązań technicznych na obszarze wskazanym do zaprojektowania i nie może mieć wpływu na końcową wartość umowy. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu własnego oszacowania niezbędnych nakładów i kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia. 4) Zakres opracowania dokumentacji obejmuje: a) wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gardna Mała i Gardna Wielka,gmina Smołdzino, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru nie objętego mpzp, b) skompletowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko: - opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym poświadczonymi przez właściwy organ kopiami map ewidencyjnych obejmującymi przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego opracowania raportu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego sporządzenia, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, c) przeprowadzenie wszelkich badań gruntowych niezbędnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji, d) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury podziemnej i nadziemnej. e) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z ośrodka ewidencji gruntów. f) wnioski o wydanie warunków technicznych do wszystkich gestorów infrastruktury technicznej na obszarze objętym zamówieniem publicznym, pozyskanie stosownych decyzji oraz niezbędnych uzgodnień w tym zakresie. g) projekt przebudowy kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą techniczną. h) wykaz wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości przyłącza (zgodnie z pkt 2 lit.c). i) bilans ilościowy ścieków wykonany obliczeniowo z przedstawieniem w sposób szczegółowy metody wykonanych obliczeń bilansu ścieków. j) szczegółowa inwentaryzacja zieleni oraz przygotowanie wniosków do wycinki drzew. k) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej. 5) Opracowanie przekazane Zamawiającemu powinno zawierać: a) Projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino - 5 egz. wraz z pozwoleniem na budowę b) Projekt wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino - 5 egz. c) Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu drogowego- 4 egz. d) Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej - 4 egz. e) Informację BIOZ- 4 egz. f) Przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży - 4 egz. g) Dokumentację geotechniczną- 4 egz. h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-4 egz. i) Kosztorysy inwestorskie osobno dla poszczególnych branż- 2 egz j) Inne niezbędne dokumenty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę k) wykonanie dokumentów na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - 2 egz. plikach z rozszerzeniem .dwg (część graficzna), .doc(część opisowa) oraz .pdf (całość) Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. W/w liczba egzemplarzy, nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca musi pozostawić u wydających uzgodnienia i decyzje. Wykonawca w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na każde opracowanie oddzielnie. Wykonawca zadania przekaże w formie pisemnej prawa autorskie majątkowe całego opracowania na rzecz Zamawiającego, przed wystawieniem faktury za wykonanie zamówienia. 6) W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do: a) wprowadzania modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub braków, uniemożliwiających realizację inwestycji, zastosowanie niewłaściwych rozwiązań mogących mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie i koszty eksploatacji, b) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; c) udzielania wyjaśnień do projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na w tym celu zorganizowanych spotkaniach. Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego. Nie dopuszcza się sytuacji, aby Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. Koszt opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować: - Uzyskanie niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodno-prawnych; warunków; uzgodnień i innych wymaganych dokumentów - łącznie z pozwoleniem na budowę. - Inne koszty czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej, a związane z przedmiotem zamówienia. Ponadto w zakresie umowy należy uwzględnić poniższe uwagi : - Opracowanie kosztorysów robót z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych jak stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku powinny być wykonane w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. - Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji samorządowej w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie otrzymywanych postanowień i decyzji. - Opracowanie dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania w skali 1:500, rzuty, w skali 1: 50, profile podłużne w skali 1: 100/500 rysunki szczegółowe w skali 1:25. - Przed uzgodnieniem z ZUD projekt należy przedstawić do roboczej akceptacji przez Zamawiającego. - Po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej Wykonawca uwzględni przyłącza kanalizacji sanitarnej. - Wykonawca uzyska od właściciela posesji oświadczenie potwierdzające przebieg trasy przyłączy lub miejsce przyłączenia. - Przewidzieć po trasie kanalizacji sanitarnej odtworzenie nawierzchni w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz odtworzenie terenów zieleni. - Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. - Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminy rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji usługi stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu. W szczególności muszą być zgodne przepisami. Dokumentację należy opracować w oparciu o: - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), - Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.); - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.). - innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych. - Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) i związanymi z ustawą rozporządzeniami dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. - Inne nie wymienione, obowiązujące przepisy prawa. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1. Załącznik graficzny; 3.2. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. 3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.4. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z powyższym, z uwagi na określone terminu rozliczenia środków pomocowych, ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji robót stanowić będą istotną szkodę Zamawiającego, dochodzoną bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy. UWAGA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie I: do 15.10.2016 r. wykonanie dokumentacji, a do 15.12.2016 r. uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie II: do 15.03.2017 r. wykonanie dokumentacji, a do 15.05.2017 r. uzyskanie pozwolenia na budowę..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.25.00.00-5, 71.35.40.00-4, 71.24.80.00-8, 79.93.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1.Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące zł). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.6)). 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika lub w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, w szczególności: 1) nastąpi konieczność zmiany (wydłużenia) terminu wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) nastąpi konieczność zaniechania wykonania prac. Zmiana taka spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego prac i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 3) nastąpi konieczność wykonania prac zamiennych, polegających na wprowadzeniu innych rozwiązań niż określone w § 1 lub § 2 umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli: a) przeprojektowanie spowoduje zastosowanie innego, równoważnego lub o wyższych parametrach materiału budowlanego, b) zmiany wprowadzą zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, c) przeprojektowanie jest konieczne, gdyż niemożliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, a wynika ono z uwarunkowań terenowo - prawnych lub wydanych w trakcie projektowania decyzji i uzgodnień. Zmiany takie spowodują zmianę zakresu przedmiotu umowy i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 4 ust. 2, 3 umowy. 25.11. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smoldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie