Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.smoldzino.com.pl


Smołdzino: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smołdzino oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Numer ogłoszenia: 100465 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smołdzino oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Przedmiot zamówienia jest finansowany z budżetu Gminy Smołdzino. Dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ilości szacowanej: - odpady komunalne zmieszane - do 1163 Mg, - odpady selektywne - do 325 Mg. 3.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino: Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdziński Las, Smołdzino-Leśniczówka (tzw. Karłowo), Smołdzino-Poligon, Smołdzino, Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Człuchy, Gardna Wielka, Gardna Mała, Wysoka, Stojcino, Retowo, Czysta, Komnino, Bukowa, wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zgodnie z ust. 3.3. pkt 2) ppkt a, ppkt b, ppkt c, ppkt d, ppkt e: a) komunalnych odpadów zmieszanych bezpośrednio z terenu nieruchomości, b) tworzywa sztucznego, odpadów wielomateriałowych, metali, szkła - bezpośrednio z terenu nieruchomości (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów), c) przeterminowanych leków i chemikaliów, papieru i tektury, zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem akumulatorów przemysłowych i samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych - z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - bezpośrednio z terenu nieruchomości (2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino) lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, e) pozostałych frakcji odpadów komunalnych, których nie można zakwalifikować do grup jak wyżej (zużyta odzież, skóra itp.) - bezpośrednio z terenu nieruchomości. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 110L, 1100L wykonanych z tworzywa sztucznego bądź metalu, workach foliowych o pojemności 60L-120L z folii LDPE lub HDPE oznaczonych odpowiednimi kolorami przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny, pojemnikach metalowych na odpady o pojemności 5 m³ do 10 m³, pojemnikach siatkowych z tworzywa sztucznego oznaczonych odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie o pojemności: od 1,5 m³ do 3 m³ (tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale), 1,5 m³ (szkło). Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 3.5. Wykonawca wyposaży na koszt własny właścicieli nieruchomości prowadzących selektywny zbiór odpadów komunalnych w worki foliowe LDPE lub HDPE odpowiedniego koloru. Pierwszy raz do dnia 01.01.2017 r. oraz każdy następny raz przy odbiorze odpadów selektywnych. 3.6. Wykonawca wyposaży w okresie obowiązywania umowy na koszt własny, wskazane przez Zlecającego nieruchomości (dotyczy budynków wielolokalowych - budynki w których znajduje się cztery lub więcej lokali) w pojemniki od 1,5 m³ do 3m³ przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło). Wykaz budynków wielolokalowych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.7. Integralną częścią umowy jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, papieru i tektury, zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem przemysłowych i samochodowych, zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych. 3.8. Wykonawca na koszt własny wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w odpowiednią ilość pojemników o określonej pojemności, uwzględniając poszczególne frakcje odpadów komunalnych zgodnie z tabelą: 1. Przeterminowane leki -Kontener zakryty zamknięty 0,11 m³, 2. Opakowania po chemikaliach - Kontener zakryty zamknięty 1,1m³, 3. Papier i tektura - Kontener zakryty 1,1 m³, 4. Zużyte baterie i akumulatory - Kontener zakryty zamknięty 0,11 m³, 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Kontener zakryty zamknięty 10 m³, 6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - Kontener zakryty 5 m³, 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe - Kontener zakryty 5 m³, 8. Zużyte opony - Kontener zakryty 10 m³, 9. Odpady zielone - Kontener zakryty zamknięty 10 m³. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Odbiór w/w odpadów musi odbywać się w godzinach 6.00 - 22.00. Harmonogram należy przygotować w terminie 14 dni od podpisania umowy dotyczy roku 2017, w kolejnych latach do 15 grudnia na następny rok kalendarzowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać harmonogram do Urzędu Gminy Smołdzino oraz właścicieli nieruchomości. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 1) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co najmniej 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (cztery lub więcej lokale w jednym budynku mieszkalnym), co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Wykaz budynków wielolokalowych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 2) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 3) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino. 3.13. Wykonawca zobowiązany jest: 1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, z nazwą firmy oraz z danymi adresowymi i numerem telefonu, 3) na terenie bazy magazynowo - transportowej muszą znaleźć się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, urządzenia te powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, 4) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 5) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, 6) na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować pojazdy wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, 7) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 8) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 9) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 10) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 3.14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową w Gminie Smołdzino lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Smołdzino, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 3.15. Baza transportowo - magazynowa, o której mowa musi spełniać następujące warunki: 1) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 2) miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 3) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, 4) baza musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, a także, miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów). 3.16. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady komunalne). 3.18. Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Smołdzino w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. 3.19. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomu odzysku odpadów komunalnych określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 3.20. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty odebranych odpadów i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. 3.21. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 3.22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych. 3.23. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są we wzorze umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 3.24. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 3. Pełnomocnictwo, jeśli wymagane; 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.); 5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 24.9.1. terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: - przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, - przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 24.9.2. ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym cena netto jest stała przez cały okres obowiązywania umowy - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT; 24.9.3. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 7.2. SIWZ. 24.10. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 24.9 nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 24.11. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smoldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie