Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-31 09:04:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2017-10-18 14:37:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2017-09-29 13:28:18 Minął termin składania ofert
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych. Znak sprawy: OS.III.271.2.2017. 2017-09-12 13:44:22 Minął termin składania ofert
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych. Znak sprawy: OS.III.271.1.2017. 2017-08-28 12:49:50 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadania pn. ,,Projekt na roboty budowlane" polegające na: 1.,,Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania filii placówki przedszkolnej w Gardnie Wielkiej dla 18 dzieci w wieku 3,4,5 lat w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami" 2.,,Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie dla 10 dzieci w wieku 3,4,5 lat w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami" Uwaga! 20.04.2017r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-04-20 14:07:08 Minął termin składania ofert
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r. 2017-01-20 10:45:02 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smołdzino oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uwaga! 05.07.2016 r. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2016-07-21 10:09:22 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. Uwaga: 16.03.2016 r. unieważnienie postępowania. 2016-03-16 09:12:45 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino: 21.01.2016 r. -unieważnienie postępowania 2016-01-21 10:50:02 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. 15.12.2015 r.-unieważnienie postępowania 2015-12-15 11:51:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina Tranzyt, II: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. 01.12.2015 r. - unieważnienie postępowania 2015-12-01 08:46:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie. 17.12.2015 r. -przedłużenie terminu związania z ofertą. 2016-01-08 08:09:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina Tranzyt, II: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. 18.11.2015 r. -unieważnienie postępowania 2015-11-18 11:34:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. Uwaga: 02.11.2015 r. -1 pytanie Wykonawcy. 03.11.2015 r. -2 pytanie Wykonawcy. Uwaga: 06.11.2015 r. - unieważnienie postępowania. 2015-11-06 13:03:31 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Uwaga: 02.11.2015 r. - wynik postępowania. 2015-11-10 12:23:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo. 2015-11-05 13:35:56 Minął termin składania ofert
Budowa obiektów małej architektury: na 4 stacyjkach rowerowych, na szlaku kajakowym oraz na punkcie widokowym wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji drugiego etapu projektu: Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino realizowanego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Uwaga. 23.03.2015 r. - pytanie wykonawcy. 26.03.2015 r. -pytania wykonawców.30.03.2015- pytanie wykonawcy.31.03.2015 r. - wynik. 2015-04-09 15:18:10 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Komnino w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w m. Komnino, gmina Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Uwaga: 21.11.2014 r.- pytanie Wykonawcy.Uwaga: 1.12.2014 r.- sprostowanie, zmiana terminu składania ofert.Uwaga: 15.12.2014 r.- wynik postępowania 2015-03-05 15:45:01 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy środowiskowej w m. Żelazo. Uwaga-14.05.2014 r.- pytanie Wykonawcy; 2.06.2014 r.- wynik postępowania. 2014-06-02 09:55:22 Minął termin składania ofert
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 710 170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. 15.04.2014 r.- unieważnienie postępowania. 2014-04-15 10:42:55 Minął termin składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych z podziałem na następujące części: Część I: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć, odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych Część II: ubezpieczenia komunikacyjne gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych. Uwaga! 16.12.2013 r. Zapytania Wykonawców. Uwaga! 17.12.2013 r. zapytania wykonawców. 2014-01-03 13:33:45 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga. 11.12.2013 r. modyfikacja SIWZ,12.12.2013 r. pytanie Wykonawcy., 13.12.2013 r.- pytanie Wykonawcy.17.12.2013 r.-zapytania Wykonawców.18.12.2013 r.-pytanie wykonawcy.20.12.2013 r.-pytanie Wykonawcy.10.01.2014 r. -wynik postępowania. 2014-01-16 15:25:25 Minął termin składania ofert
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 710 170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.10.01.2014 r.- unieważnienie postępowania. 2014-01-10 13:42:16 Minął termin składania ofert
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga! 2.12.2013 r. - wynik postępowania. 2013-12-12 09:01:49 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2013/2014 dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych Gminy Smołdzino. Uwaga. 18.11.2013 r. wynik postępowania. 2013-11-26 08:51:26 Minął termin składania ofert
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga: unieważnienie postępowania. 2013-11-07 13:58:09 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga- 25.09.13 r.- zapytania Wykonawców. 1.10.2013 r. - zapytanie Wykonawcy. Uwaga- 4.10.13 r. - UNIEWAŻNIENIE postępowania. 2013-10-04 14:16:19 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga - 25.09.13 r. - zapytanie Wykonawcy. Uwaga: 4.10.13 r. - wynik postępowania. Uwaga" 10.10.13 r. - udzielenie zamówienia 2013-10-11 13:17:21 Minął termin składania ofert
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino. 2013-08-30 13:19:44 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 22.05.2013 r.- wynik postepowania. 2013-05-27 09:26:16 Minął termin składania ofert
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga! 28.03.2013 r.- zapytanie Wykonawcy, sprostowanie, zmiana terminu składania ofert. Uwaga! 16.04.2013 r.- wynik postępowania. 2013-05-06 12:29:25 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. UWAGA! 12.03.2013 r. -zapytanie Wykonawcy. 18.03.2013 r. -wynik. 2013-03-22 14:20:26 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 18.02.2013 r.-zapytanie Wykonawcy; 18.02.2013 r. - unieważnienie części I postępowania. 20.02.2013 r.- zapytanie Wykonawcy; 20.02.2013 r. - unieważnienie całości postępowania. 2013-02-20 09:59:23 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga. 23.11.2012 r.-Unieważnienie przetargu. 2012-11-23 12:30:48 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2012/2013 dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych Gminy Smołdzino. Uwaga! 22.11.2012 r. wynik postępowania. 2012-12-07 09:29:06 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew z wyrównaniem terenu, dostawa trawy, odtworzenie alejek spacerowych, dostawa i montaż urządzeń oświetlenia parkowego, dostawa i montaż ławek parkowych, koszy, fontanny. Część II: Zasiew trawy. Uwaga! Zapytanie Wykonawcy. Uwaga! 8.11.2012 r.-Unieważnienie postępowania. 2012-11-30 12:52:36 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino.UWAGA. Zapytanie. Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 24.09.2012 r. godz. 9:00. Uwaga. Zapytanie nr 2. Uwaga. Zapytanie nr 3. Uwaga. Wynik. 2012-10-16 10:03:56 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap. Uwaga. Wynik. 2012-10-16 10:27:24 Minął termin składania ofert
Remont zasiedlonego budynku oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino. Uwaga. Wynik. 2012-10-16 11:24:13 Minął termin składania ofert
Naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych poprzez wyrównanie tłuczniem kamiennym odcinków szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 15 km wraz z naprawą 8 przepustów I etap w ramach projektu pn. Rozwój szlaków turystycznych na terenie gminy Smołdzino, realizowanego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Uwaga! 29.08.2012-Zapytanie Wykonawcy. Uwaga! 10.08.2012 r. - wynik. 2013-06-20 14:26:31 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. Uwaga! 29.08.2012 r.-Zapytanie Wykonawcy. Uwaga! 05.09.2012 r. -wynik. 2012-10-16 09:41:25 Minął termin składania ofert
Remont zasiedlonych budynków oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino. 2012-09-07 11:19:10 Minął termin składania ofert
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino. UWAGA! Zmiana SIWZ. 2012-07-30 08:26:02 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. UWAGA! ZMIANA SIWZ, NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.08.2012r. UWAGA! Zapytanie z dn. 25.07.2012 r. UWAGA! 9.08.2012 r.-Unieważnienie. 2012-08-09 12:22:02 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino. 2012-08-27 08:53:00 Minął termin składania ofert
Zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino. UWAGA! 05.03.2012 r. -Wynik. 2012-03-19 07:58:32 Minął termin składania ofert
Sukcesywne usługi dotyczące zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania. UWAGA! 25.01.2012 r. - wynik 2012-02-14 08:19:24 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino 2012-02-08 10:06:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino. UWAGA! 09.12.2011 r.- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (w załączeniu). WYNIK-29.12.2011 r. 2012-01-12 11:49:57 Minął termin składania ofert
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino. 2011-07-19 12:57:54 Minął termin składania ofert
Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie. UWAGA! ZAPYTANIE - 09.06.2011 r. 2011-06-28 10:32:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" w m. Smołdzino Gmina Smołdzino. UWAGA! Zapytanie 1.06.2011 r. UWAGA! Zapytanie 3.06.2011 r., Zapytanie 10.06.2011 r. 2011-07-14 11:19:27 Minął termin składania ofert
Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności. UWAGA! SPROSTOWANIE! 2011-07-05 11:34:59 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino Kolonia. 2011-06-09 14:26:38 Minął termin składania ofert
Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin: 18.05.2011! 2011-06-06 14:31:07 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonania usług dotyczących zbierania i wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków. 2011-04-22 09:06:18 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. 2011-04-19 11:22:34 Minął termin składania ofert