Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej

76 - 214 Smołdzino
ul. Boh. Warszawy 30
NIP: 839 – 18 – 28 - 031

tel. 59 – 811 – 72 - 65

www.smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „ustawą”.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ): http://bip.smoldzino.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc, zagospodarowania odpadów
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 90121000 - 1
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
4.3 Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy tj. od dnia
15.04.2011 r. do dnia: 15.04.2012 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
4) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
5) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie.
6.4 Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%
9. Miejsce i termin składania otwarcia ofert:
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 30 w terminie do dnia:
04.04.2011 r. do godz. 12:00.
9.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu
04.04.2011r. o godz. 12:15.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W załączeniu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.odt (ODT, 23.KB) 2011-04-19 11:11:43 23.KB 350 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.odt (ODT, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-19 11:11:43 19.KB 2 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki_postA_powania.jpg (JPG, 183KB) 2011-04-19 11:11:43 183KB 368 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 19-04-2011 11:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 19-04-2011 11:22:34