Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej

76 - 214 Smołdzino
ul. Boh. Warszawy 30
NIP: 839 – 18 – 28 - 031

tel. 59 – 811 – 72 - 65

www.smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „ustawą”.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ): http://bip.smoldzino.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc, zagospodarowania odpadów
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 90121000 - 1
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
4.3 Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy tj. od dnia
15.04.2011 r. do dnia: 15.04.2012 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
4) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
5) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie.
6.4 Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%
9. Miejsce i termin składania otwarcia ofert:
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 30 w terminie do dnia:
04.04.2011 r. do godz. 12:00.
9.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu
04.04.2011r. o godz. 12:15.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W załączeniu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.odt (ODT, 23.KB) 2011-04-19 11:11:43 23.KB 306 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.odt (ODT, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-04-19 11:11:43 19.KB 2 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki_postA_powania.jpg (JPG, 183KB) 2011-04-19 11:11:43 183KB 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 19-04-2011 11:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 19-04-2011 11:22:34