Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin: 18.05.2011!

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu :


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Boh. Warszawy 30, 76-214 Smołdzino76-214 Smołdzino

REGON: 770702220

NIP: 839-18-28-031

Tel.: (0-59) 8117265

Fax.: (0-59) 8117265

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:

http://bip.smoldzino.com.pl/


IV. Przedmiotem zamówienia: sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych
z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania.

Kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05-05-2011 r. o godz. 13:33 (numer ogłoszenia 130189 – 2011)

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

Zmiana terminu świadczenia usług:

a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi.

Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 lit. a)-b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2011 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu,:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;

2) posiada wiedzę i doświadczeniewarunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty i miejscem wykonania. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty i miejscem wykonania zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

5) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ     (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);   

7) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:

Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

CENA - 100% brutto

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia:
13 maja 2011 roku do godz. 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu:
13 maja 2011roku o godz. 09:30 .

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu

Załącznikami do niniejszej siwz są:

  1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

  2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),

  3. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),

  4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4),

  5. Projekt umowy (załącznik nr 5).

UWAGA!! Nowy załącznik-Wykaz ilości pojemników na tworzywa sztuczne i szkło oraz miejsc ich ustawienia na terenie Gminy Smołdzino.

UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.05.2011 r. do godz. 09:00.

UWAGA!! Nowy termin składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2011 do godz. 09:00

/-/ Kierownik jednostki

p.o. mgr Małgorzata Żebrowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana_ogA_oszenia.htm (HTM, 4.5KB) 2011-05-12 10:47:24 4.5KB 324 razy
2 index.php.htm (HTM, 12.KB) 2011-05-05 13:58:38 12.KB 320 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-05 13:58:38 52.KB 161 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 3-modyfikacja_m3.doc (DOC, 70.KB) 2011-05-13 13:48:11 70.KB 349 razy
2 formularz_ofertowy_po_zmianach.doc (DOC, 30KB) 2011-05-17 10:26:41 30KB 322 razy
3 wykaz_pojemnikow_pety_-_szklo.doc (DOC, 24KB) 2011-05-12 09:59:05 24KB 311 razy
4 2._modyfikacja_formularza.doc (DOC, 32KB) 2011-05-13 11:43:47 32KB 330 razy
Odwołania
1 1._przedA_uA_enie_terminu.doc (DOC, 21KB) 2011-05-12 10:35:40 21KB 313 razy
Wynik postępowania
1 4-wynik.doc (DOC, 18.KB) 2011-05-18 12:47:28 18.KB 336 razy
Udzielenie zamówienia
1 index.php_udzielenie_zamA_wienia.htm (HTM, 5.0KB) 2011-06-06 14:31:07 5.0KB 357 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 05-05-2011 13:20:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 06-06-2011 14:31:07