Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności. UWAGA! SPROSTOWANIE!

Ogłoszenie o zamówieniu:

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
NIP:
839-20-45-762
TEL.+48 59 811 72 15, fax: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest: sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
(I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI – (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Kod CPV

79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-05-2011 r. o godz. 13:14 (numer ogłoszenia 140181– 2011).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: - zakończenie: w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji przez Zamawiającego.

VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu,:

 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;

   2) posiada wiedzę i doświadczeniewarunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych o wartości całkowitej przedsięwzięcia przekraczającej 4 mln zł;

    Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

        3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział następujących osób:

        - min. 2 osoby posiadające doświadczenie w realizacji usług wykonywania studiów wykonalności poprzez uczestnictwo w zespole realizującym tego typu usługi;

     4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:

               1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

               2) warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych o wartości całkowitej przedsięwzięcia przekraczającej 4 mln zł zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;.

Do wyk                      Do wykazu  Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

           4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniejm 2 osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji usług wykonywania studiów wykonalności poprzez uczestnictwo w zespole realizującym tego typu usługi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

              5) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, tj. zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;.

            6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

              7) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:

Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100% ceny brutto

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino w terminie do dnia: 25 maja 2011 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 25 maja 2011r. o godz. 09:30.

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

 

Załącznikami do niniejszej siwz są:

1.    1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),

3. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),

4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4),

5. Wykaz osób (załącznik nr 5),

6. Projekt umowy (załącznik nr 6),

7 .Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 7).

       

 

          / - / Wójt Gminy Smołdzino

                Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 140181-2011.html (HTML, 13.KB) 2011-05-17 13:53:07 13.KB 367 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-17 13:53:07 184KB 190 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 2-odp..doc (DOC, 19KB) 2011-05-20 15:20:35 19KB 348 razy
2 1-sprostowanie_tytuA_u.doc (DOC, 14KB) 2011-05-18 10:47:32 14KB 363 razy
Wynik postępowania
1 22-wynik.doc (DOC, 28KB) 2011-06-03 07:41:42 28KB 423 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.htm (HTM, 4.5KB) 2011-07-05 11:34:59 4.5KB 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 17-05-2011 13:53:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 17-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 05-07-2011 11:34:59