Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" w m. Smołdzino Gmina Smołdzino. UWAGA! Zapytanie 1.06.2011 r. UWAGA! Zapytanie 3.06.2011 r., Zapytanie 10.06.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
NIP: 839-20-45-762
TEL.+48 59 811 72 15, fax: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w m. Smołdzino Gmina Smołdzino.

CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27-05-2011 r. o godz. 11:10 (numer ogłoszenia 149905 – 2011).
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
1. Zakończenie: od dnia podpisania umowy do dnia15.09.2011 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

VII.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 800.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).
VII.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:
1. oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6. wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

VII.3. Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:
1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a)* Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

VII.4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).
VII.5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
e) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
g) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
h) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
i) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.6. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.
VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA: nr 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino w pok. 5, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100% ceny brutto
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino w terminie do dnia: 14 czerwca 2011 roku do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 09:30.
XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załącznikami do niniejszej siwz są:
Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych:
Załącznik nr 2a SSTWiOR budowa boisk-podnudowy i nawierzchnie
Załącznik nr 2b SSTWiOR modułowy system zaplecza boisk sportowych
Załącznik nr 2c SSTWiOR zagospodarowanie terenu
Załącznik nr 2d SSTWiOR nawierzchnia boiska do piłki nożnej
Załącznik nr 2e SSTWiOR instalacje elektroenergetyczne-oświetlenie terenu boisk
Załącznik nr 2f SSTWiOR instalacje sanitarne
Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa:
Załącznik nr 3a Projekt budowlany
Załącznik nr 3b Projekt budowlany - konstrukcja
Załącznik nr 3c Projekt budowlany – branża elektryczna
Załącznik nr 3d Projekt budowlany wew. instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji
Załącznik nr 3e Projekt budowlany przyłączy wod.-kan.
Załącznik nr 4 Przedmiar robót
Załącznik Nr 4a – Przedmiar robót
Załącznik Nr 4b – Przedmiar robót przyłącza wod-kan oraz drenaz boisk
Załącznik Nr 4c – Przedmiar robót wewn. inst.wod.-kan, c.o. i wentylacji
Załącznik Nr 4d – Przedmiar robót elektrycznych
Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
Załącznik Nr 6 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 9 Formularz oferty
Załącznik Nr 10 Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).


/-/ Wójt Gminy Smołdzino

    Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 149905-2011.html (HTML, 21.KB) 2011-05-27 11:42:19 21.KB 325 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaA__nr_3c_PB_elektryka.pdf (PDF, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:56:25 7.7MB 209 razy
2 zaA__nr_3b_PB_Orlik_SmoA_dzino_Konstrukcja.zip (ZIP, 504KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:53:48 504KB 137 razy
3 zaA__2b_Specyfikacja_tech._-_modulowy_system_zaplecza_boisk_sportowych_typu_ORLIK_2012.pdf (PDF, 191KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:46:31 191KB 144 razy
4 zaA__2d_Specyfikacja_tech.-nawierzchnia_boiska_do_piA_ki_noA_nej.pdf (PDF, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:47:07 97.KB 180 razy
5 zaA__2c__-_zagospodarowanie_terenu.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:46:43 152KB 154 razy
6 zaA__nr_4c_Przedmiar_robA_t_Orlik_SmoA_dzino_inst_sanit_wewnA_trzne.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 12:00:01 149KB 222 razy
7 zaA__1_Specyfikacja_techniczna_ogA_lna.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:43:33 142KB 150 razy
8 zaA__2a_Specyfikacja_tech._tyt._-_podbudowy_i_nawierzchnie.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:46:19 42.KB 152 razy
9 zaA_._2e_Specyfikacja_szczegA_A_owa_elektryka.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:48:24 1.6MB 225 razy
10 zaA__nr_4_d_przedmiar_robA_t_elektrycznych.pdf (PDF, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 12:00:14 46.KB 164 razy
11 zaA__nr_4b_Przedmiar_robA_t_Orlik_SmoA_dzino_inst_sanit_zewnA_trzne.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:59:48 129KB 200 razy
12 siwz.doc (DOC, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:42:19 240KB 188 razy
13 zaA__nr_4a_Przedmiar_robA_t_-_Budowa_kompleksu_boisk_sportowych.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:59:36 94.KB 196 razy
14 zaA__nr_3d_PB_werw_instalacji_wod-kan,_co_i_went.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:57:37 1.8MB 170 razy
15 zaA__2a_-_podbudowa.pdf (PDF, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:43:54 249KB 151 razy
16 zaA__nr_3a_PB_ORLIK_ogA_lny.zip (ZIP, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:52:26 3.7MB 150 razy
17 zaA__2c_Specyfikacja_tech._str._tyt.-_zagospodarowanie_terenu.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:46:52 50.KB 148 razy
18 zaA__2f_Specyfikacja_instalacje_sanitarne.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:47:20 182KB 191 razy
19 zaA__nr_3e_pb_proj.sanit._inst._zew._pdf.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 11:59:09 2.4MB 381 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 2-zapytanie.doc (DOC, 16KB) 2011-06-03 09:15:09 16KB 342 razy
2 3-zapytanie.doc (DOC, 18KB) 2011-06-10 10:31:44 18KB 708 razy
3 1-zapytanie.doc (DOC, 15KB) 2011-06-01 08:36:11 15KB 324 razy
Wynik postępowania
1 11-wynik.doc (DOC, 19KB) 2011-06-27 09:14:18 19KB 344 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.htm (HTM, 7.6KB) 2011-07-14 11:19:27 7.6KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 27-05-2011 11:42:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 27-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 14-07-2011 11:19:27