Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie. UWAGA! ZAPYTANIE - 09.06.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
NIP: 839-20-45-762
TEL.+48 59 811 72 15, fax: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.
A. Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych i gimnazjum w Smołdzinie.
1) Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum zlokalizowana jest przy ul. Bohaterów Warszawy 48 na działce nr 575.
2) W związku ze specyfiką obiektu konieczne jest wykanie całości zamierzenia inwestycyjnego pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie.
3) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych:
Etap I:
- Konstrukcja dachu, pokrycie dachu
- Posadzki sali gimnastycznej
- Wykonanie okładzin ścian i stropów
- Montaż stolarki okiennej
- Montaż stolarki drzwiowej
- Roboty malarskie
- Instalacja elektryczna
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- Montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej -montaż przewodów i podejść z pvc
- Montaż instalacji wodociągowej - montaż przewodów i podejść
Etap II:
- Wykonanie posadzki w części zaplecza socjalnego
- Wykonanie ścianek działowych (częściowa rozbiórka ścianek i zamurowania)-zaplecze socjalne
- Schody zewnętrzne
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
- Dostawa i montaż elementów wyposażenia hali gimnastycznej
- Montaż urządzeń sanitarnych
- Montaż zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów
- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
4) Usługa nadzoru inwestorskiego przy dokończeniu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino obejmowała będzie realizację następujących obowiązków:
1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania.
2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji.
3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań w imieniu Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
4. 4. Przekazanie placu budowy.
3.5.1.1.1) 5. Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych przez wykonawcę robót .
6. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
7. Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego;
8. Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie.
9. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę;
10. Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;
11. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową;
12. Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowlanych;
13. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym;
14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
15. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę;
16. Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
17. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
18. Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;
19. Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;
20. Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru;
21. Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób;
22. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego;
23. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
24. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym umową lub projektem bądź przepisami BHP;
25. Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy;
26. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy;
27. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
28. Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót;
29. Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;
30. Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji;
31. Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót);
32. Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego;
33. Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację powyższych czynności.
34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

B. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.
1) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych:
a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m):
podbudowa przepuszczalna
nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
- nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
- Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)
- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

b) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:
I sposób* - podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
technologia układania nawierzchni:
I sposób*: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki
wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka

c) Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
d) Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
e) Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
f) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
g) Budowa budynku sanitarno-szatniowego
2) Usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie obejmowała będzie realizację następujących obowiązków:
1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania.
2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji.
3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań w imieniu Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
4. Przekazanie placu budowy.
5.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych przez wykonawcę robót .
6. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
7. Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego;
8. Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie.
9. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę;
10. Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;
11. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową;
12. Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowlanych;
13. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym;
14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
15. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę;
16. Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
17. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
18. Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;
19. Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;
20. Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru;
21. Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób;
22. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego;
23. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
24. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym umową lub projektem bądź przepisami BHP;
25. Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy;
26. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy;
27. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
28. Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót;
29. Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;
30. Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji;
31. Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót);
32. Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego;
33. Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację powyższych czynności.
34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
Zmiana terminu świadczenia usług:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) - b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

Kod CPV: 71.52.00.00-9 Usługi pełnienia nadzoru budowlanego


Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31-05-2011
o godz. 11:55 (numer ogłoszenia 152369 – 2011).
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
a) Termin wykonania zamówienia: w czasie trwania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie”, a także w okresie robót wykonywanych w ramach gwarancji.
Termin realizacji I etapu inwestycji: od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2011 r.
Termin zakończenia II etapu inwestycji: 20 listopada 2012 r.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
b) Termin realizacji zamówienia: w czasie trwania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie, a także w okresie robót wykonywanych w ramach gwarancji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2011 r.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
VII.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;
2. posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dot. nadzorowania budowy dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz jedną usługę dot. nadzorowania budowy obiektu użyteczności publicznej.
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; - przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jedna robotą budowlaną polegającą na budowie budynku uzyteczności publicznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
VII.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ;
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dot. nadzorowania budowy dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz jedną usługę dot. nadzorowania budowy obiektu użyteczności publicznej, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; - przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ;
5. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, tj. zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;.
6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);
7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).
VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.
VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium, Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100% ceny brutto
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino w terminie do dnia: 10 czerwca 2011 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 10 czerwca 2011r. o godz. 09:30.
XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),
4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4),
5. Wykaz osób (załącznik nr 5),
6. Projekt umowy (załącznik nr 6),
7 .Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 7).
8. Projekty budowlane-Orlik (załacznik nr 8);
9. Projekty budowlane-sala gimnastyczna (załącznik nr 9).

 

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

   Lidia Orłowska-Getler
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 152369-2011.html (HTML, 31.KB) 2011-05-31 12:48:47 31.KB 360 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 pb_co_sala_gimnastyczna.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:28:53 3.1MB 86 razy
2 PB_Orlik_SmoA_dzino_Konstrukcja.zip (ZIP, 504KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:25:22 504KB 86 razy
3 PB_werw_instalacji_wod-kan,_co_i_went_Orlik.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:24:48 1.8MB 290 razy
4 pb_ogA_lny_sala_gimnastyczna.zip (ZIP, 6.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:33:17 6.2MB 88 razy
5 pb_wod-kan_sala_gimnastyczna.zip (ZIP, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:35:54 2.6MB 84 razy
6 PB_ORLIK_ogA_lny_Orlik.zip (ZIP, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:27:39 3.7MB 86 razy
7 pb_elektr_sala_gimnastyczna.zip (ZIP, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:29:55 1.6MB 83 razy
8 PB_elektryka_Orlik.pdf (PDF, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:12:05 7.7MB 100 razy
9 pb_proj.sanit._inst._zew._pdf_Orlik.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 13:23:35 2.4MB 89 razy
10 siwz_na_nadzA_r_sala.doc (DOC, 301KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-31 12:48:47 301KB 128 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1-zapytanie.doc (DOC, 19KB) 2011-06-09 11:55:03 19KB 343 razy
Wynik postępowania
1 5-wynik.doc (DOC, 28KB) 2011-06-13 09:40:13 28KB 390 razy
Udzielenie zamówienia
1 index.php.htm (HTM, 21.KB) 2011-06-28 10:32:09 21.KB 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 31-05-2011 12:48:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 28-06-2011 10:32:09